Flyghavren ska plockas i juli

7.7.2014

<p>Flyghavre är ett ogräs som snabbt sprids. Flyghavresmitta förekommer åtminstone delvis på 17 procent av åkerarealen i Finland och den sprids varje år till nya åkerskiften. Myndigheterna gör kontrollrundor på åkrarna i juli och kontrollerar om bekämpningen av flyghavren har lyckats.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer kontrollerar förekomsten av flyghavre på de gårdar som har gällande plan för bekämpning av flyghavre. Myndigheterna inleder kontrollerna i mitten av juli och fortsätter med dem ända fram till skördetiden.

Om flyghavre hittas ger myndigheten en bekämpningsanvisning eller ‑plan. Om planen inte följs kan det medföra att hela växtligheten måste förstöras.

”Ta flyghavren på allvar. Den försvinner aldrig från åkern av sig själv. Det här är inte fråga om exercis utan vi försöker hjälpa odlarna att bli av med flyghavren”, betonar inspektör Jari Poikulainen vid Evira.

Åkrar som är smittade med flyghavre behandlas med bekämpningsmedel på försommaren. Odlaren ska senast i mitten av juli kontrollera växtligheten för att konstatera om bekämpningen har lyckats. En kikare är ett bra hjälpmedel, eftersom flyghavren är högre än den övriga växtligheten. Man ska gå en runda och dra upp all flyghavre två eller tre gånger med en veckas mellanrum så att man får bort varje exemplar av flyghavre innan fröna hinner falla av.

Hela flyghavreväxten ska dras upp och placeras i en hel, stark sopsäck. Säckarna ska brännas upp. De får inte lämnas kvar på åkern eller i terrängen.

Flyghavren sprids årligen eftersom den förökar sig snabbt. En enda flyghavreplanta kan producera tusentals frön. Om man försummar att sköta bekämpningen under en växtsäsong leder det alltså snabbt till att flyghavren förökar sig på skiftet. Den sprids snabbt via maskiner, foderspannmål, gödsel och okontrollerat utsäde. Även fåglar och andra djur sprider flyghavre. På översvämmade områden sprids flyghavren lätt till nya områden.

Flyghavre orsakar ekonomiska förluster

Flyghavren orsakar speciellt stora förluster för utsädesodlare. En enda härd med flyghavre i en utsädesodling gör att hela skiftet underkänns. Ekonomiska förluster uppkommer till följd av kemisk bekämpning som ska fortgå i minst tre år. Granskningen av åkrarna och plockningen av flyghavre ökar också kostnaderna.

Om en odlare avsiktligt eller upprepade gånger underlåter att bekämpa flyghavren kan gårdens alla stöd minskas. Myndigheterna kan också utföra bekämpningen, varvid åkerskiftets innehavare ska betala räkningen.

Det billigaste sättet att bekämpa flyghavre är att hindra den från att komma in på de egna åkrarna. Detta kräver flera granskningsrundor vid den tid då flyghavren går i vippa.

Läs mer: 
Flyghavre  

Mer information:
inspektör Jari Poikulainen, tfn 040 719 1075

 

Teman: