Folk läser allt oftare påskrifterna på förpackningarna - skillnaden mellan datummärkningarna ännu oklar för konsumenten

30.3.2010

<p>Finländarnas kunskaper om påskrifterna på förpackningarna till livsmedel och om hur man går till väga då man vill framföra klagomål har förbättrats. Fjolårets kampanj ”Fräscht &amp; färskt” har haft en positiv inverkan på kunskaperna. Taloustutkimus Oy utredde på uppdrag av Livsmedelssäkerhetsverket Evira finländska konsumenters uppfattningar om påskrifterna på förpackningarna i slutet av år 2008 och i början av år 2010.</p>

Enligt uppföljningsundersökningen läser finländarna oftare än förr påskrifterna på förpackningarna. Man kontrollerar allt oftare datummärkningarna, sammansättningen och ursprunget. Oroväckande mången konsument tror fortfarande att livsmedel kan ätas också efter den sista förbrukningsdagen.

Skillnaden mellan påskrifterna ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag” har inte klarnat för konsumenterna trots att skillnaden tydligt utreddes under kampanjåret. Andelen sådana konsumenter, som anser att livsmedel kan ätas efter datumet ”bäst före” var visserligen något större än ett år tidigare.

Inställningen till tillsatser positivare
Teman som togs upp under kampanjen var skillnaderna mellan datummärkningarna, påskrifterna om sammansättning och näringsinnehåll, tillsatser och ursprungsmärkningar. Man berättade också vilken myndighet man skall vända sig till om man vill klaga över bristfälliga påskrifter och andra fel hos livsmedlen.

Inställningen till tillsatser var nu något positivare än före kampanjen. Nu ansågs allt mera sällan att tillsatserna är skadliga ämnen som ackumuleras i livsmedlen. Andelen sådana konsumenter, som ansåg att tillsatserna är undersökta ämnen som avsiktligt tillsätts i livsmedlen hade däremot ökat.

Till vem kan man klaga över påskrifterna på förpackningar?
Finländarnas kunskaper om vilken myndighet man kan klaga till över uppdagade fel har något förbättrats till följd av kampanjen. Allt fler nämnde helt rätt att klagomålet skall riktas till den kommunala livsmedelstillsynsutövaren.

Konsumentevenemang
Kampanjen om påskrifterna på förpackningar som varade hela året 2009 arrangerades av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry, Finlands svenska Marthaförbund rf, Kuluttajat – konsumenterna ry och Suomen Kuluttajaliitto ry. Kampanjen presenterades bl.a. på många mässor. Organisationerna arrangerade tiotals föreläsningar och kurser i läroanstalter på olika håll i landet för inemot ett par tusen åhörare. I konsumentevenemangen som Marttaliitto arrangerade deltog över 4000 personer. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna deltog likaså i kampanjen genom att arrangera bl.a. dagar med öppna dörrar. På lokal nivå uppstod samarbete mellan organisationerna och de kommunala tillsynsutövarna.

Mer information ger:
överinspektör Tytti Itkonen, Evira, tfn 050 558 2696
överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, Evira, tfn 050 557 6414 (från och med 6.4.)

Teman: