Förändringar i halterna av skadliga ämnen i fisk i Östersjön utreds i ett nytt projekt EU-fisk II

31.8.2009

<p>Halterna av skadliga ämnen i fisk i Östersjön undersöks nu för andra gången på 2000talet. Den tidigare kartläggningen gjordes åren 2002-2003. På basis av resultaten från projektet kommer man att granska huruvida rekommendationerna till konsumenterna beträffande intag av fisk borde ändras. Dessutom får man ny och jämförande information om halterna av skadliga ämnen i fisk för EU:s lagstiftningsarbete.</p>

Undersökningen utreder halterna av skadliga ämnen i Östersjöfisk och i fisk i inhemska insjöar
Det nyligen inledda projektet EU-FISK II ska ge information kring halterna av skadliga ämnen, som exempelvis dioxin- och PCB -föreningar, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade föreningar i fisk i Östersjön och i inhemska insjöar, kring halterna artvis i fisk av olika ålder och storlek samt kring förändringarna i halterna sedan början av 2000talet. Dessutom kartläggs hos fisk i havs- och insjöområden skillnaderna i halterna av ämnena som undersöks.

Projektet genomförs under samarbete mellan experter
Sektorundersökningsprojektet som koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira finansieras åren 2009-2010 av jord- och skogsbruksministeriet. Samarbetspartners är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL, Institutet för hälsa och välfärd THL samt Finlands miljöcentral SYKE. Dessa institutioner deltar även i finansieringen av undersökningen.

RKTL samlar in ca 1000 fiskprov, THL analyserar förekomsten av dioxin, PCB -föreningar, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade föreningar i fiskarnas muskler och lever. SYKE upprätthåller en provbank, ur vilken man vid behov senare kan undersöka samma fiskprover. Undersökningen stöder även SYKE:s miljökontroll och den internationella verksamheten i samband med denna.

Evira utreder exponeringen av konsumenter för miljögifter i fisk genom att utföra beräkningar på intaget av skadliga ämnen som man sedan kan samfällt utnyttja i bedömningar av nyttor och risker vid användning av fisk. Man tillser konsumentens säkerhet genom att vid behov ge nya undantag beträffande allmänna rekommendationer om intag av fisk.

Undersökningsresultaten utnyttjas då Europeiska kommissionen ändrar regelverk
Undersökningsresultaten skickas till kommission i enlighet med villkoren i undantaget för Finland och Sverige i förbindelse med regelverken om maximala halter. Finland och Sverige kan inom sina områden sälja fisk som fångats i Östersjön, även om fiskarnas halter av dioxin och PCB skulle överstiga de maximala halternas som ställts för fisk. Ändringar till regelverket kommer år 2011 att behandlas av kommissionens arbetsgrupp för lagstiftning.

Tilläggsuppgifter:
forskningsprofessor Anja Hallikainen, Evira tfn 050 3868 433, anja.hallikainen at-merkki.gifevira.fi
specialforskare Pekka J. Vuorinen, RKTL tfn 020 575 1277, pekka.vuorinen at-merkki.gifrktl.fi
specialforskare Jaakko Mannio, SYKE tfn 0400 148 604, jaakko.mannio at-merkki.gifymparisto.fi
specialforskare, enhetschef Hannu Kiviranta, THL tfn 020 610 6361, hannu.kiviranta at-merkki.gifthl.fi

 

Teman: