Förbjudna hälsopåståenden vid marknadsföring av livsmedel

6.11.2007

<div>Europaparlamentets och rådets förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden (EG nr 1924/2006) började tillämpas 1.7.2007 i EU. Förordningen harmonierar lagstiftning och praxis angående näringspåståenden och hälsopåståenden inom EU.</div>

Enligt artikel 12 i förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden är förbjudna påståenden:

a) påståenden som låter förstå att hälsan skulle kunna påverkas om man inte konsumerar livsmedlet
b) påståenden som hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ned i vikt
c) påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller yrkesverksamma personer på hälsoområdet och andra sammanslutningar som inte avses i artikel 11.

Bestämmelser om övergångsåtgärder finns i förordningens artikel 28. Enligt punkt 1 i artikeln får livsmedel som släppts ut på marknaden eller som märkts före den tillämpningsdag som anges i förordningen och som inte är förenliga med förordningen saluföras fram till sista användningsdag men inte längre efter 31.7.2009. Därför kan det ännu finnas förbjudna påståenden på livsmedelsförpackningar som släppts ut på marknaden före 1.7.2007 fram till produkternas sista användningsdag.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner livsmedelsföretagarna om att gammalt förpackningsmaterial som innehåller förbjudna påståenden inte längre får användas till förpackning av livsmedel. Det är inte heller längre möjligt att i marknadsföringsmaterial för livsmedel använda påståenden som förbjuds i artikel 12.

Ytterligare information om förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden och dess övergångstider finns på Eviras webbsidor http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/

Ytterligare information:
Överinspektör Annika Nurttila, tfn 020 77 24290
Överinspektör Sari Sippola, tfn 020 77 24283

Teman: