Förebyggande av rabies är viktigt också i rabiesfria Finland

6.9.2007

<div>Rabies är globalt en mycket allmän sjukdom som kräver hundratusentals liv varje år. Finland har officiellt varit fritt från rabies sedan 1991. Vaccination är det viktigaste sättet att förebygga rabies, som fortfarande förekommer allmänt i Finlands närområden. Utan ändamålsenliga vaccinationer kan importerade hundar sprida rabies till Finland. Världsrabiesdagen hålls lördag 8.9.2007.</div>

I Finland sprids två gånger om året vaccinbete avsett för vilda djur på den sydöstra gränsen för att förhindra att rabies sprids till Finland från vilda djur. Evira ansvarar för spridningen av vaccinet. Evira undersöker också fortlöpande vilda och andra djur för rabies som lider av misstänkta symptom. Finland samarbetar med EU-länderna och Ryssland i forskningen kring och förebyggande av rabies.

Rabies bekämpas genom vaccinationer, diagnostik och forskningssamarbete

Vaccination är det viktigaste sättet att förebygga rabies. Vid import av hundar, katter och illrar till Finland krävs det, beroende på vilket land de importeras från, bland annat rabiesvaccination eller rabiesvaccination och en serologisk test för antikroppar mot rabies. Anvisningar om dessa importbestämmelser finns på Eviras hemsidor på adress http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/inforsel_och_utforsel/hundar__katter_och_illrar/

Hundar som importeras utan att de är korrekt vaccinerade utgör det största hotet mot Finlands status som rabiesfritt land. Den som tänker skaffa en hund från utlandet skall med alla medel försöka försäkra sig om att djuret verkligen har vaccinerats mot rabies.

Hundar som används vid grytjakt skall vaccineras mot rabies varje år, andra djur som används till jakt samt myndigheternas tjänstehundar skall vaccineras minst vartannat år. Dessutom rekommenderar Evira att sällskapshundar och -katter vaccineras regelbundet också i Finland.

Strävan är att genom vaccinering förhindra att rabies sprids till Finland från vilda djur. Finland sprider vår och höst vid den sydöstra gränsen 80 000 vaccinbeten avsedda för mårdhundar och rävar. Också i Ryssland vaccineras små rovdjur med vaccinbete på deras sida om gränsen. Om du upptäcker en vild räv, mårdhund, varg eller annat rovdjur som beter sig ovanligt skall du underrätta kommun- eller länsveterinären.

Evira undersöker fortlöpande vilda och andra djur som uppvisar misstänkta symptom. Rabiessymptomen finns upptagna på Eviras Internetsidor på adress http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/rabies . Information om förebyggande av rabies, vaccinationer och serologiska tester för antikroppar finns på Eviras www.evira.fi > Djursjukdomsforskning > Uppföljningsundersökningar> Rabies eller vattuskräck. På Evira bedrivs också vetenskaplig forskning i anslutning till rabies. I det finländska och ryska gemensamma forskningsprojektet typbestäms rabiesvirus som isolerats från olika områden. Dessutom undersöks vaccinationseffekterna genom blodprov av små rovdjur.

Europeiska unionen och dess närmaste grannar har strävat mot att intensifiera samarbetet angående förebyggande av rabies. I Finland ordnades ett möte i december ifjol där man diskuterade rabiessituationen i EU-länderna och Ryssland, EU:s finansieringsprogram, erfarenheter från det finsk-ryska samarbetet och olika länders vaccinationsprogram för vilda djur. Presentationerna från mötet har nyligen publicerats på Europeiska kommissionens hemsidor på adress http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/rabies_eradication_meeting2006_en.htm

Rabies är globalt en allmän sjukdom

Bekämpningen av rabies är ett kontinuerligt, långsiktigt arbete. I arbetet deltar myndigheter, forskare, jägare och framför allt alla djurägare och de som reser med djuren. Rabies är en virussjukdom hos däggdjur som leder till döden, och som främst smittar genom ett bett av en sjuk hund, fladdermus eller något annat djur. Rabies är en zoonos, vilket innebär att sjukdomen kan överföras från ett djurbett till en människa. Efter att symptomen har brutit ut leder sjukdomen alltid till döden, för både djur och människor. Sjukdomens inkubationstid är lång (upp till sex månader), och djuret kan sprida smitta redan några dagar innan symptomen visar sig.

Rabies har målmedvetet bekämpats i Finland under årtionden. Efter epidemin 1988-1989 fick Finland officiellt rabiesfri status 1991, och rabies har inte påträffats i finländska djur sedan dess. Däremot konstaterades rabies år 2003 hos en häst som importerats från Estland. Målsättningen är att hålla Finland rabiesfritt också i fortsättningen.

Globalt ser inte rabiessituationen lika bra ut som i Finland. Rabies har blivit allmännare under de senaste åren i små rovdjur i Östeuropa och har också påträffats i husdjur. Sjukdomen är också allmän i flera länder i Asien och i Afrika. I Amerika är i synnerhet rabies hos fladdermöss allmän. Det är viktigt för resenären att minnas att man inte ska klappa okända hundar och katter i länder där rabies förekommer. I flera europeiska länder har det systematiska förebyggandet av sjukdomen ändå varit effektivt, och eftersom rabies i vilda djur har minskat eller utplånats har också antalet sjukdomsfall hos husdjuren minskat.

Ytterligare information:
Veterinär Miia Jakava-Viljanen, Evira, Virologiska forskningsenheten, tfn 02077 24587, 050 351 0308
Veterinär Liisa Kaartinen, Evira, Virologiska forskningsenheten, tfn 02077 24577, 040 480 7364
Veterinärinspektör Lea Pessi, Evira, Enheten för djurhälsa och välmående (import av djur), tfn 02077 24331

Rådgivningstelefon för import och export av djur: 020690991 (kl. 9.00-11.00), e-post ehytat-merkki.gifevira.fi
Världsrabiesdagens Internetsidor: http://www.worldrabiesday.org/index_en.php

Teman: