Förekomsten av genetiskt modifierat material i livsmedel år 2008

18.8.2009

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira utför årligen stickprovsundersökningar av förekomsten av genetiskt modifierat material i livsmedel. I fjol togs prover av 29 livsmedel. Två av de undersökta produkterna konstaterades strida mot bestämmelserna.</p>

Det icke godkända genetiskt modifierade riset ”Bt63” påträffades i ett prov av risvermiselli. Produkten återkallades och bortskaffades och konsumenterna informerades om saken. Om produkten lämnades också en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed = systemet för snabb varning om hälsovådliga livsmedel). Ett prov av sojaböngelé innehöll genetiskt modifierad soja i en halt som överskred märkningsgränsen 0,9 %. Evira uppmanade importören göra nödvändiga ändringar i påskrifterna på förpackningen till produkten. De kommunala tillsynsmyndigheterna ombads också intensifiera tillsynen över importörens egenkontroll.

De analyserade proverna var prov från livsmedel (bl.a. tofuprodukter och färdigmat) som innehåller soja och majs eller kinesiska och amerikanska risprodukter, i vilka man letade efter ickegodkända genetiskt modifierade rissorter. Prover togs också av ekologiska livsmedel. GMO-tillsynen över ekologiska livsmedel ingår i den årliga planen för tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel. Det är förbjudet att använda genetiskt modifierat material vid framställning av ekologiska livsmedel. Alla analyserade prover av ekologiska livsmedel konstaterades följa bestämmelserna.

Sammandragsrapport över förekomsten av genetiskt modifierat material i livsmedel:
evira.fi > livsmedel > tillsyn och företagare > Genetiskt modifierade livsmedel
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/genetiskt_modifierade__gmo__livsmedel/forekomsten_av_genetiskt_modifierat_material_i_livsmedel_ar_2008/

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291

 

Teman: