Förekomsten av kräftpest undersöks i samarbete

21.7.2011

<p>För att trygga flodkräftstammarna krävs instruering om hanteringen av pestläget bland kräftstammarna och därmed förknippad skötsel och användning av kräftstammarna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Forststyrelsen utreder i samarbete förekomsten av latent kräftpest bland flodkräftstammarna. Samprojektet är tvåårigt och finansieras delvis av jord- och skogsbruksministeriet.</p>

Projektet inleddes år 2010 då man valde flera kräftvattendrag med olika typer av kräftpesthistoria som objekt för en noggrannare undersökning. Kräftstammarnas täthet utreds och deras kräftpestläge undersöks med den sensitiva PCR-metoden. Undersökningen koncentrerar sig särskilt till Norra Finland, där flodkräftan ännu inte behöver konkurrera med signalkräftan om livsrummet.

Kräftpesten är en förödande kräftsjukdom, som helt kan utrota flodkräftorna i vattendraget. Som ett resultat av det forskningsarbete som gjorts på senare år har konstaterats att smittan ibland förblir latent i vissa flodkräftor som bär på smittan. Det försvårar ett återställande av stammarna med hjälp av återutplanteringar. Därför är det efter en kräftpestkatastrof nödvändigt att säkerställa att det inte längre finns några kräftor i vattendraget, eftersom kräftpesten inte kan överleva länge utan värddjur. Det är också nödvändigt att säkerställa att kräftpest inte utplanteras med kräftor som utplanteras och som bär på sjukdomen utan att uppvisa några symptom på det.

Vattendragen som skall undersökas har klassificerats utgående från kräftstammens egenskaper och kräftpesthistoria. Objekt som särskilt skall skyddas är sådana vattendrag, där kräftstammen länge har varit stark och där ingenting tyder på en kräftpesthistoria. I objekten som kräver en noggrannare kontroll är stammen svag eller varierande och kräftpest har någon gång åtminstone misstänkts. I ett objekt som utnyttjas planmässigt vet man utgående från tidigare undersökningar att kräftpest förekommer. Som ett sådant objekt deltar Kemi älv, där kräftpestsmittan avancerar påfallande långsamt.

År 2010 undersöktes sammanlagt över 400 kräftor i åtta sjöar eller älvar. Provtagningen fortsätter under den kommande kräftfångstsäsongen. Antalet prover höjs för sådana vattendrag, där resultatet ännu blev osäkert. Prover från sjön Mikitänjärvi i Kajanaland undersöktes såväl i Evira som i Östra Finlands universitet. Beroende på att olika metoder utnyttjades i undersökningarna upprepas provtagningen också detta år för att resultaten skall säkerställas.

Mer information om kräftpesten

Ytterligare information:
forskare Satu Viljamaa-Dirks, Evira, tfn 020 77 24962

Teman: