Förekomsten av salmonella kan uppskattas med hjälp av matematisk-statistiska modeller

31.1.2014

<p>Förekomsten av och riskerna för salmonella till exempel i äggproduktionen kan bedömas med hjälp av matematiska modeller. Modellerna och analyser som utnyttjar dem kan användas även internationellt. Metoderna som utvecklats under ledning av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och resultat som erhållits utifrån dem presenterades på ett vetenskapligt internationellt symposium.</p>

Den största delen av salmonellainfektionerna hos människor världen runt härstammar från livsmedel och speciellt från ägg och svinkött. Salmonella ger fortfarande upphov till omfattande hälsorisker i hela Europa. Finland, Sverige och Norge har redan i flera årtionden tillämpat bland annat nationella kontrollprogram för att bekämpa salmonellans skadeverkningar. Salmonella konstateras mycket sällan i finländska ägg och svinkött.

Syftet med de inbördes ganska likadana salmonellaprogrammen som genomförts i Norden och som riktar sig till ägg och äggprodukter är att förebygga risker med början i primärproduktionen. Den viktigaste åtgärden är regelbunden provtagning på gårdarna som producerar ägg.

Modellerna utreder invecklade samband

Genom modellering har man till exempel uppskattat den faktiska förekomsten av salmonella utifrån resultatet av övervakningsprover från äggläggande flockar.

Modellerna bidrar till att reda ut det invecklade sambandet mellan resultatet av salmonellakontroll och sjukdomsfall på grund av ägg. Vidare är det möjligt att utifrån resultatet med hjälp av modellerna bedöma sannolikheten för hur stor del av äggen kan ha producerats under pågående smitta innan smittan har konstaterats på produktionsgården.

Den faktiska förekomsten av salmonella omfattar utöver de fall som konstaterats i ett laboratorium även salmonellafall som inte upptäcks till exempel på grund av okänslighet i provtagningssystemet eller laboratorietestet.

”När den insamlade informationen bearbetas genom modellering är det möjligt att klarlägga vilket slags slutsatser det överhuvudtaget är möjligt att göra och hur stor osäkerhet som är förknippad med dem. På detta sätt får man även reda på i hur stor utsträckning osäkerheten beror på observationerna, deras antal och antagandena som tillämpats”, konstaterar specialforskare, docent Jukka Ranta på forskningsenheten för riskvärdening vid Evira.  

Mer exakt bedömning med hjälp av modellering

Tidpunkten för provtagningen, antalet prover från den äggläggande flocken och läget gällande flockens eventuella salmonellasmitta vid tidpunkten för provtagning är faktorer som leder till osäkerhet i en exakt bedömning. Genom modellering är det även möjligt att beakta den osäkerhet som är förenad med tidpunkten för konstaterandet av tidpunkten för inledning av smittan och konstaterandet av smittan och därför är det nödvändigt att känna till resultatet av laboratorieprover som identifierar salmonella för flockar av en bestämd ålder.

Samband mellan tidpunkten för provtagningen, flockens eventuella smittoläge och konstaterandet av smittan avbildades med modeller enligt Bayesianska statistiska metoder.

Med hjälp av dem beräknades bland annat en villkorlig sannolikhetsfördelning för observationsmaterialet som samlats in från övervakningsresultatet för flockens smitta och dess längd som konstaterandet indirekt beror på. Vid beräkningen användes ett program som är specialiserat på en allmän simuleringsmetod enligt Bayes-modellerna.

”Metoden kan i princip tillämpas även på andra bakterier som orsakar sjukdomar än salmonella. Den kunde även tillämpas i andra motsvarande övervakningsprogram”, säger Ranta.

Hjälp med att jämföra resultat från olika länder

Modellerna kan tillämpas på motsvarande material i den internationella forskningen. Härvid blir det möjligt att göra en inbördes jämförelse av resultatet från olika länder och av olika typer av övervakningsprogram så att även osäkerheten som ingår i dem bättre beaktas.  

”Vidare är det möjligt att undersöka hur tidpunkten för provtagningen och provmängderna inverkar på resultatet. Med hjälp av modellerna kan man även bygga upp andra intressanta prognoser med hjälp av vilka övervakningen kan göras så effektiv som möjligt”, berättar Ranta.

Läs mer om den nationella salmonellakontrollen 

Frågor som ofta ställs om salmonella 

Resultaten och metoderna presenterades på ett internationellt statistiksymposium och i en vetenskaplig publikation som följde på symposiet och i vilken skribenterna var forskare på forskningsenheten för riskvärdening vid Evira.

Ranta, J., Mikkelä, A., Tuominen, P., Wahlström, H.
Bayesian risk assessment for Salmonella in egg laying flocks under zero apparent prevalence and dynamic test sensitivity. Journal of the French Statistical Society 2013: Vol. 154, No. 3, pp. 8-30.

Mer information ger:
specialforskare, FD, doc. Jukka Ranta
forskningsenheten för riskvärdening,  tfn 040 489 3374

 

 

Teman: