Företag som släpper ut på marknaden material som kommer i kontakt med livsmedel skall lämna en anmälan om sin verksamhet

25.11.2010

<p>Material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel kallas nedan kontaktmaterial. Företag som släpper ut kontaktmaterial på marknaden skall senast den 30 augusti 2011 lämna en anmälan om sitt verksamhetsställe och den verksamhet som bedrivs där till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun, där verksamhetsstället finns. Med anmälningsförfarandet vill man bland annat säkerställa tillsynen över kontaktmaterialens säkerhet.</p>

Anmälan lämnas på en blankett som fås av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten Livsmedelstillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter finns tillgängliga för företagare på Eviras webbsidor under: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/yhteystiedot/kenen_puoleen_kaantya_/elintarvikkeet/. Om en företagare idkar verksamhet på flera orter, skall en anmälan sändas separat till myndigheten i varje kommun där verksamhet idkas.

Omfattande anmälningsskyldighet
 Anmälnings- och registreringsskyldigheten gäller alla företagare i Finland som släpper ut kontaktmaterial på marknaden. Sådana är företagarna som tillverkar material och produkter som används vid tillverkning av kontaktmaterial och produkter, företagarna som tillverkar egentliga kontaktmaterial, företagarna som idkar partihandel med kontaktmaterial och företagarna som idkar införsel av kontaktmaterial på den inre marknaden i EU och företagarna som idkar införsel av kontaktmaterial från länder utanför EU-området och motsvarande företagare som idkar utförsel av kontaktmaterial. Anmälningsskyldigheten gäller inte detaljhandeln.

Med hjälp av anmälnings- och registreringsskyldigheten är myndigheterna jämbördigt informerade om alla typer av företagare som idkar verksamhet i kontaktmaterialbranschen. Registreringen hjälper myndigheten att inrikta tillsynen och möjliggör en effektivare informationsförmedling till företagarna. En ändring av livsmedelslagen trädde i kraft den 1 september 2010. Myndigheten skall föra in företagarna i sitt register över tillsynsobjekt.

Företagen svarar för säkerheten
Ansvaret för kontaktmaterialens säkerhet och annan överensstämmelse med kraven ligger alltid hos själva företagarna i branschen. En företagare som tillverkar eller inför kontaktmaterial skall ha ett system för egenkontroll eller kvalitetsledning för att hantera produkternas överensstämmelse med kraven.

Myndigheten utövar tillsyn över att överensstämmelsen med kraven omsätts i praktiken genom att kontrollera att företagarens plan för egenkontroll har rätt omfattning och är tillräcklig, att kvalitetssäkringsförfarandena är lämpliga och att dokumenteringen sker på korrekt sett. Evira har gett instruktioner om tillsynen över kontaktmaterialverksamhet och utarbetat tillsynsinstruktioner med tillhörande blanketter för myndigheternas bruk. Instruktionerna är till nytta också för företagarna i branschen då dessa utarbetar ett system för egenkontroll eller kvalitetsledning.

Med kontaktmaterial avses material och produkter som är avsedda att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel. Sådana är till exempel livsmedelsförpackningar, matkärl och bestick, apparater och utrustning inom livemedelsindustrin och engångshandskar. Också de ämnen och produkter som används vid tillverkning av kontaktmaterial, såsom tryckfärger, lack och lim är kontaktmaterial.

Mer information på vår webbplats:
Instruktion till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna:
”Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus valvontaviranomaiselle toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta” (Anmälan från en företagare i kontaktmaterialbranschen om verksamhetsstället och den verksamhet som bedrivs där)
Evira.fi > Lomakkeet ja ohjeet > Elintarvikkeet > Kontaktimateriaalit (på finska)

Anvisningar om kontaktmaterials överensstämmelse med kraven och tillsynen över företagare:
Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Kontaktmaterial

Livsmedelstillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter:
Evira.fi > Livsmedel > Respons om livsmedel

Mer information
Överinspektör Pirkko Kostamo, Evira, tfn 050 386 8436

Teman: