Förhöjda kadmiumhalter i de andra mörtproverna vid Talvivaara

22.8.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i prover från den andra provfiskeomgången i de närliggande vattendragen till Talvivaara uppmätt tungmetallvärden som överstiger gränsvärdet speciellt i de mörtar som fångades.</p>

I den andra provfiskeomgången samlade man in prover från Kolmisoppi, Jormasjärvi och Kalliojärvi i Ule älvs avrinningsområde samt från Kivijärvi och Laakajärvi i Vuoksen älvs avrinningsområde. Provfisket utfördes av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL) under det första kvartalet 2013.

Enligt den preliminära bedömningen som Finlands miljöcentral gjort av miljöeffekterna från läckan i Talvivaaras bassäng för gipsslam, hör Kolmisoppi till det område som belastas och Laakajärvi och Jormasjärvi till det område som belastas lindrigt.

De allmänna fiskarterna i området utgör undersökningsobjekt
Som objekt för undersökningen valdes de allmänna fiskarterna i området. I vattendragen nedanför gruvan i Talvivaara har konstaterats att avloppsvattnen samlar sig i sänkor och därför är laken med i undersökningen i egenskap av en typisk bottenlevande fisk.

I allt togs av fiskarna 117 köttprover som undersöktes vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira med tanke på förekomsten av tungmetallerna arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel och uran. I samma prover undersöktes även förekomsten av aluminium samt spårämnena koppar, mangan och selen. Förekomsten av samma grundämnen förutom kvicksilver undersöktes även i ryggradsprover från en del av fiskarna.

Förändrade halter av vissa grundämnen
Halterna av krom, mangan, aluminium och järn var lägre i alla fiskprover från den andra provfiskeomgången än från proverna i den första omgången, däremot var koppar- och zinkhalterna något förhöjda.

I de prover av fiskarnas kött som togs under den andra provfiskeomgången låg halten av Koppar- och zinkhalterna var en aning förhöjda. Halten av nickel, selen, bly, arsenik och uran var på samma nivå som i proverna från den första omgången, som togs från fiskar som fångades i november 2012. .

Kvicksilverhalterna var i regel under de tillåtna gränsvärdena med några undantag. De är dock inom gränsen för normal variation.

I insjöområdena kan kvicksilverhalterna allmänt taget vara höga i rovfiskar dvs. stora abborrar, gädda, gös och lake. Enligt Eviras rekommendationer för intag av fisk kan gädda som fiskats i sjöar ätas 1–2 gånger per månad. Personer som äter mycket fisk rekommenderas minska användningen av dessa rovfiskar i kosten och gravida och ammande mödrar rekommenderas inte äta gädda på grund av kvicksilvret.

Kadmiumhalten ökade speciellt i mörtar
Kadmiumhalten i alla fiskar som fångades i Jormasjärvi under den andra provfiskeomgången var högre än vid den första provfiskeomgången. Skillnaden är statiskt signifikant, men halten är under det tillåtna maxgränsvärdet. I sju prover av tretton överskred genomsnittshalten av kadmium som uppmättes i mörtarna det tillåtna gränsvärdet.

Kadmiumhalten i en lake och alla de mörtar som fångades i Kolmisoppi överskred den tillåtna maxgränsen. Provfiske utfördes inte i Kolmisoppi under den första omgången.

Inga skillnader i kadmiumhalter konstaterades mellan den första och den andra provfiskeomgången i fiskarna som fångades i Laakajärvi och i alla fiskarter låg halterna under gränsvärdet.

Inget uran i ryggraden
I de prover från ryggraden på de fiskar som fångades i den andra provfiskeomgången kunde man konstatera att krom- och aluminiumhalten hade minskat jämfört med proverna från den första provfiskeomgången. Förändringen i halterna var inte signifikant.

I proverna från varken den första eller den andra provfiskeomgången kunde någon ackumulering av uran i fiskarnas ryggrad konstateras.

Analysen av proverna fortsätter
I enlighet med den forskningsplan som Evira, RKTL och närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland uppgjort tillsammans har man utfört en tredje provfiskeomgång i samma insjöområden. Evira ska börja analysera proverna från den tredje omgången kemiskt och för att iakta potentiella vävnadsskador. Dessutom har man provfiskat på jämförelseområden som inte ligger inom influensområdet för avfallsvattnet.

De som är bosatta inom Talvivaaras influensområde har även framfört sin oro för en eventuell ackumulering av tungmetaller i animaliska livsmedel, såsom mjölk och kött, i området. Under 2013 kommer Evira att genomföra en provtagning som gäller viltkött och mjölk i detta område.

Bekanta dig med forskningsresultaten:
Forskningsresultaten av första omgången (pdf, 32 kB)
Forskningsresultaten av andra omgången (pdf, 32 kB)

Mer information ger:
Specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen,
forskningsenheten för kemi och toxikologi,
tfn 050 434 8378

Teman: