Förordningar om planeringen av miljö- och hälsoskyddet har utfärdats

25.8.2006

<div>Statsrådet förordningar om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet (664/2006) och om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet (665/2006) har godkänts och publicerats i Finlex. </div>


De centrala ämbetsverken inom miljö- och hälsoskyddet (Evira, STTV och Konsumentverket) bereder som bäst ett gemensamt program för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet för året 2007. Arbetet har framskridit väl och tillsynsprogrammet torde publiceras under höstens lopp i ämbetsverkens gemensamma publikationsserie.

I kommunerna skall på det sätt som det tidigare utfärdats anvisningar om utarbetas tillsynsplaner för år 2007 med tanke på tillsynen över livsmedel och produktsäkerhet. Kommunerna kan, om de så önskar, redan nu utarbeta en gemensam plan för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, i vilken man sammanför planerna inom flera olika sektorer.

Kommunerna skall utarbeta en tillsynsplan som omfattar alla delområden av miljö- och hälsoskyddet (hälsoskyddet, tobaks-, kemikalie-, livsmedels- och produktsäkerhetstillsynen) för år 2008.

Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060664
Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060665

Pressmeddelande som social- och hälsovårdsministeriet publicerat 27.7.2006:
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7921/index.htx

I de centrala ämbetsverken ger följande personer mer information om saken:

  • Livsmedelssäkerhetsverket, Evira: jurist Jorma Pitkänen, tfn 02077 24303
  • Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, STTV: överinspektör Matti Karuvaara (hälsoskydd och tobak), tfn (09) 3967 2808 och överinspektör Annette Ekman (kemikalier), tfn (09) 3967 2771
  • Konsumentverket: överinspektör Kaarina Kärnä, tfn (09) 7726 7351

Teman: