Förpackningar med köksväxtfrön under förstoringsglas

20.4.2007

<div>Små förpackningar eller portionspåsar med köksväxtfrön säljs i trädgårdsbutiker, varuhus och matvaruaffärer. Endast certifierade eller officiellt godkända frön av köksväxter får marknadsföras. Den sort som marknadsförs måste finnas med i EU:s allmänna förteckning över köksväxter. För köksväxter som allmänt odlas, t.ex. persilja, morot, rödbeta, tomat, gurka och pumpa finns minimikvalitetskrav. Alla arter omfattas inte av fröbestämmelserna. Det här innebär i praktiken att det inte finns några officiella kvalitetskrav för till exempel dill. Fröhandeln regleras av lagen om handel med utsäde och jord- och skogsbruksministeriets förordningar.</div>

Förpackningar med frön av köksväxter måste ha följande obligatoriska uppgifter: art, sort, uppgifter om packaren eller identifieringsnummer, månad och år då förpackningen förslutits eller senaste tidpunkt då grobarheten bestämts, utsädesklass samt texten ”Utsäde godkänt enligt EG:s bestämmelser” på finska och engelska.

På portionspåsar behöver förpackningens vikt inte anges, men på påsen anges i allmänhet antingen vikt, antal frön eller för hur stor areal fröna räcker. Den tidpunkt då grobarheten har bestämts anger när ett officiellt prov senast togs av partiet. De köksväxtfrön som säljs i små förpackningar är i allmänhet av utsädesklass standardutsäde, ST. Utsädesklassen anger att den odling som har producerat den aktuella arten och sorten har inspekterats under växtperioden och att utsädesprovet har fyllt kvalitetskraven. Om fröna är betade måste detta anges på förpackningen.

Det är inte obligatoriskt att ange sista giltighetsdag på förpackningar med köksväxtfrön, men det är bra om den anges för de arter vilkas grobarhet snabbt minskar. Om ingen giltighetstid anges lönar det sig för köparen att kolla när förpackningen har förslutits eller när grobarheten senast har bestämts. Det är inte heller obligatoriskt att ge odlingsanvisningar på förpackningen, men den som sår fröna vill gärna läsa uppgifter om bästa såningstid och frönas sådjup.

Principen om strikt ansvar, som följs i Finland, innebär att de frön som säljs måste motsvara förpackningsmärkningarna. Om man misstänker att man har fått fel sort lönar det sig att kontakta inköpsplatsen eller Eviras enhet för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion. Det lönar sig att spara fröförpackningen och dess garantibevis under odlingssäsongen så att partiet vid behov kan spåras.

Fröpartiets grobarhet anges på de flesta förpackningarna, men det är inte en obligatorisk uppgift. Partiet måste i varje fall fylla artens grobarhetskrav för att det skall kunna marknadsföras. Tomat måste gro till minst 75 %, även om grobarheten inte finns angiven på fröförpackningen. Kvalitetskravet för grobarheten varierar mellan olika arter. Till exempel för morot är grobarhetskravet 65 % och för gurka 80 %. Grobarhetskraven anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter. Förordningen finns på webbadressen http://wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/x/p000113_se.pdf

Största delen av fröna importeras från EU-länder, antingen som färdigt förpackade portionspåsar eller i större partier avsedda för packerier. Man behöver inte särskilt ha Evira att inspektera köksväxtfröna, om partiet redan har inspekterats och godkänts i något EU-land. Om den giltighetstid som anges på förpackningarna har gått ut måste partiets grobarhet bestämmas på nytt vid Eviras enhet för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion innan marknadsföringen kan fortsätta. Beträffande frön som importeras från EU behöver uppgifter om grobarhet inte anges på påsarna, men på de fröpåsar som förpackas i Finland skall uppgifter om grobarhet finnas.

För blomfrön finns inga kvalitetskrav i lagstiftningen av den typ som finns för köksväxtfrön. Deras förpackningar måste dock vara märkta med uppgifter om växtart och sort samt gärna också packare.


Ytterligare information:
Överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tel. 020 77 25320
Äldre inspektör Mika Kivistö, tel. 020 77 25321
Enheten för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion
förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: