Förpackningspåskrifters tydlighet och synlighet

23.11.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i samarbete med Finlands Konsumentförbund utrett tydligheten och synligheten av förpackningspåskrifter. Enligt utredningen som gjordes under senvåren var den dåliga kontrasten mellan text och bakgrundsfärg den vanligaste orsaken till att påskrifterna på förpackningarna var otydliga.</div>

Den dåliga kontrasten mellan text och bakgrundsfärg förekom oftare i produkter tillverkade i Finland. Det vanligaste problemet med importerade förpackningar var för liten grad på texten eller att det var svårt att hitta de finsk- och svenskspråkiga påskrifterna bland många andra språk. Andra orsaker till att påskrifterna var svåra att se var till exempel att påskrifterna delvis var under förpackningens sömmar eller att påskrifterna var dåligt tryckta. Dessa problem förekom både hos produkter tillverkade i Finland och hos importerade produkter.

I de flesta fall är det lätt att förbättra läsbarheten av påskrifterna på livsmedelsförpackningar. Man söker en lösning på gemenskapsnivå för förpackningar på flera språk inom EU som en viktig del av revideringen av direktivet om förpackningspåskrifter.

Förpackningspåskrifternas tydlighet och synlighet undersöktes på så sätt att medlemmar i Finlands Konsumentförbunds livsmedels- och näringsgrupp i olika delar av landet skaffade produkter från detaljhandeln vars påskrifter enligt deras åsikt inte var lätta att upptäcka eller att läsa. Produkterna som skulle undersökas hade indelats i 10 grupper så att de täckte alla livsmedel på marknaden. Avsikten var att en konsument skulle koncentrera sig på att undersöka en produktgrupp. Målsättningen var att skaffa cirka 100 produktförpackningar. Orsaken till varför man valt just de produkterna skulle också anges.

Det kom in totalt 61 produktförpackningar vars påskrifter enligt konsumenterna inte var lätta att upptäcka eller att läsa. 23 av produkterna var tillverkade i Finland och andelen importerade produkter var 38 st. 12 finländska tillverkare eller tillverkare med verksamheten förlagd till Finland samt 28 utländska tillverkare var presenterade.

Evira har sänt de problem som framkom av denna utredning till kommunernas tillsynsmyndigheter för behandling. Utredningen har också sänts till livsmedelsindustrin för att tas i beaktande vid utarbetande av förpackningarnas design. Evira vill fästa uppmärksamhet vid betydelsen av läsliga förpackningspåskrifter för säkerställande av informationen till konsumenterna. Evira kommer också i fortsättningen att fästa uppmärksamhet vid tydlighet och synlighet av förpackningspåskrifter. Vi får höra konsumenternas iakttagelser och erfarenheter av förpackningspåskrifter under kampanjen som anordnas vecka 48. Under kampanjen kan man ge feedback både per telefon och på Eviras webbsidor. Den 28.11. informeras närmare om hur kampanjen kommer att förverkligas i praktiken.

Rapporten om förpackningspåskrifternas tydlighet och synlighet finns på Eviras webbsidor (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/pakkausmerkinn__t/

Ytterligare information:
Överinspektör Tytti Itkonen, Evira, tfn 020 77 24296
Livsmedelsexpert Annikka Marniemi, Finlands Konsumentförbund rf, tfn (09) 454 22124, 050 5895780

Teman: