Forskningsprojekt om nya zoonoshot inom djurproduktionen

19.5.2010

<p>Inom djurproduktionen uppkommer antibiotikaresistenta bakterier som en följd av att djuren behandlas med läkemedel. Hotet som detta medför med tanke på människans hälsa identifierades redan på 1960-talet. På senare år har konstaterats <em>Escherichia coli</em> - och <em>Salmonella</em> -bakterier som producerar bredspektrikt betalaktamas (extended-spectrum β-lactamase, ESBL) eller som är resistenta mot fluorokinolon i fjäderfäkött som producerats i vissa EU-länder och på andra håll i världen.</p>

Resistens som bygger på produktion av ESBL har också i Finland snabbt blivit allt allmännare i samband med E. coli -infektioner hos människan. ESBL- och fluorokinolonresistensen hos bakterier hos fjäderfä antas hänföra sig till användningen av fluorokinoloner inom djurproduktionen. I Finland behandlas fjäderfä inte alls med fluorokinoloner eller cefalosporiner. Användningen av annan antibiotika är också blygsam till följd av det gynnsamma sjukdomsläget.

En del av E. coli -stammarna som orsakar sjukdom hos fjäderfä, hundar och människan är helt identiska sinsemellan. Kolibakterierna i fråga orsakar infektioner utanför tarmkanalen. Hos människan är urinvägsinflammation den vanligaste av dessa infektioner, farligare infektioner är den allt allmännare blodinfektionen och hjärnhinneinflammationen hos nyfödda spädbarn.

Hos fjäderfä orsakar E. coli -bakterierna olika inflammationssjukdomar och betydande produktionsförluster och de försämrar också fåglarnas välmående. Hos hundar orsakar dessa bakterier urinvägsinflammationer. Sjukdomar hos hundar behandlas också i Finland med sådan antibiotika, som gör att ESBL- och fluorokinolonresistensfaktorerna blir allt allmännare.

ESBL- och fluorokinolonresistensen och E. coli -bakterierna som orsakar allmäninfektioner hos djur kan smitta till människan och utgör sålunda ett zoonoshot. Människans benägenhet att insjukna i E. coli -infektioner ökar i och med att befolkningen blir allt äldre och andelen diabetiker ökar.

Hos slaktfjäderfä i Finland har konstaterats E. coli -bakterier, som till sina egenskaper kunde orsaka sjukdom också hos människan. I Finland är antibiotikaresistensläget inom fjäderfäproduktionen ändå utomordentligt i jämförelse med andra länder. Det ger Finland en fördel som producent av säker mat.

För att säkerställa ställningen inhämtas i det forskningsprojekt som nu körs igång information om de berörda infektions- och resistensfaktorernas förekomst och egenskaper hos djur och människor i Finland. Det utvecklas också metoder att förebygga E. coli -infektioner hos fjäderfä och minska kontaminationen vid slakt.

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat projektet (Atypiska, nya zoonoshot inom djurproduktionen) samarbetsforskningsfinansiering 2010-2012. I forskningsprojektet deltar Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Institutet för hälsa och välfärd THL, Helsingfors universitets Ruralia-institut, HK-Ruokatalo Oy och Freie Universität Berlin, Tyskland.

Mer information ger:
Professor Sinikka Pelkonen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi,
tfn 0400 287 061

 

Teman: