Forskningsseminarium 10.3.2009: Campylobakter hos nötdjur och broiler

10.3.2009

<div>Campylobacterios är den globalt sett mest rapporterade tarminfektionen orsakad av bakterier. Det är i allmänhet fråga om enstaka sjukdomsfall och största delen av dem orsakas av Campylobacter jejuni. I Finland har i genomsnitt 30 % av smittorna inhemskt ursprung, men sommartid kan de inhemska smittornas andel vara närmare 70 %. Flest fall förekommer årligen i juli-augusti. </div>

Forskare Marjaana Hakkinen 
Forskningsenheten för mikrobiologi, Evira, Helsingfors
Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
ti 10.3.2009, kl. 15.00 – 16.00

Fjäderfä betraktas som den viktigaste enskilda källan för campylobakter vid sporadiska infektioner. Å andra sidan finns det också tecken som tyder på att fjäderfänas betydelse är mindre än vad man trott och att även andra djurarter kan fungera som förråd av campylobakter. Det är känt att nötdjur ofta bär på campylobakter, men i nötkött påträffas campylobakter dock sällan. Däremot har det från många länder rapporterats om stora epidemier till följd av opastöriserad mjölk.

Uppföljningen av campylobakter i slaktpartier av broiler blev lagstadgad i Finland i juni 2004. I juni-oktober undersöks alla slaktpartier. Under andra månader tas prover enligt en separat plan. Alla campylobakterstammar som isolerats vid slakteriernas laboratorier identifieras vid Evira.

I ett projekt som var gemensamt för Evira och Helsingfors universitet undersöktes den inre prevalensen av campylobakter i slaktpartier och de jämfördes med PFGE-metoden med de genotyper av campylobakter som isolerades från uppfödningshallarna och slaktpartierna samt moderbesättningarna och deras avkomma. Förekomsten av campylobakter hos nötdjur undersöktes både i en omfattande slakteriundersökning och under ett års tid vid tre gårdar med mjölkkor. En jämförelse av genotyperna av C. jejuni som isolerades från broiler, nötdjur och inhemska humanfall gjordes sommaren 2003 i samarbete mellan Evira, Institutet för hälsa och välfärd (THL) (tidigare Folkhälsoinstitutet KTL) och fjäderfäindustrin.

Hos både broiler och nötdjur var den vanligaste arten av campylobacter C. jejuni. Under fem års uppföljningstid har prevalensen av campylobakter i slaktpartier av broiler i Finland varit som högst i juli-augusti, men även då har den varit lägre än i de flesta andra länder. I allmänhet förekommer bara en genotyp av campylobakter på broilergårdarna. En överföring av campylobakter från moderbesättningen till broilrarna kan enligt resultaten av genotypbestämningen inte anses sannolik.

Även hos nötdjur var prevalensen av campylobakter lägre än i andra länder och det var ovanligt med kontaminering av slaktkroppar på slakterierna. Därför har det inhemska nötköttet mycket liten betydelse som förmedlare av campylobakter. I vår undersökning av mjölkkor hade djuren samma genotyp av C. jejuni under hela den tid undersökningen pågick och nya typer förekom endast tillfälligt. Det föreföll att finnas skillnader mellan olika nötdjursindivider i fråga om känslighet för kolonisering med campylobakter. I mjölkproverna påträffades inga campylobakter.

Av de stammar av C. jejuni som isolerades från människor sommaren 2003 var över hälften identiska med stammarna hos broiler och nötdjur i fråga om genotyp. I mindre än en tredjedel av humanfallen kunde broilerstammar tidsmässigt kopplas till humaninfektionerna. Broiler kan anses vara den viktigaste enskilda källan för campylobakter hos människor vid inhemska sporadiska infektioner. Nötdjurens betydelse kan dock vara beaktansvärd, i synnerhet på landsbygden, där smittan inte nödvändigtvis kommer via livsmedel utan kan komma från miljön.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.
Välkommen!
Teman: