Forskningsseminarium 28.10.2008: Effekten av metoder för uppfödning av kalvar på beteende, produktion och välfärd

27.10.2008

<div>Uppfödning av kalvar i individuella boxar i stället för i gruppinboxar, bristen på möjligheter till diande samt små dryckmängder är faktorer som kan reducera välfärden för kalvar. Vid en undersökning, som utfördes vid Helsingfors universitet (institutionen för husdjursvetenskap, forskningscentret för djurvälfärd) för AFD Helena Hepolas dissertation, undersöktes uppfödningen av kalvar beträffande såväl produktion, kalvarnas beteende som deras välfärd. </div>

AFD Helena Hepola
Enheten för djurs hälsa och välfärd, Evira, Helsingfors
Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
ti 28.10.2008, kl. 15.00 - 16.00

Undersökningen visade att man kan uppföda kalvar utomhus i grupper under kalla och växlande väderförhållanden, såvida de får synnerligen omsorgsfull skötsel och utfodring. Kalvar som uppföddes i grupper började såväl äta torrt foder som idissla som yngre än de som hade uppfötts i individuella boxar. Det beteendeproblem beträffande diande av andra kalvar som förekommer i grupper kan minskas med hjälp av metoder för vård och utfodring.

När man låter kalvarna begränsat dia sina mödrar efter mjölkningen, lär sig kalvarna att dia mycket snabbt. Då kalvarna får begränsat dia, diade de större mängder mjölk med en gång. Det var dock för tidigt att avvänja från stora mjölkmängder i fem veckors ålder, eftersom kalvarna då inte ännu tillräckligt åt torra foder.

När kalvarna fick fritt dricka syrat dricksfoder, drack de i snitt bara lite vatten, oavsett vattenkällan var ett öppet ämbar eller en vattennippel. Kalvarna drack mindre vatten med en gång från nipplar än ur ämbar, och tillbringade mera tid under dagen för vattendrickandet än kalvar som drack ur ämbar. Flesta kalvar drack vatten ur nipplar på ett speciellt sätt, exempelvis genom att trycka med pannan på nippeln och dricka droppande vatten.

Efterhand som mjölkmängden ökades i kalvarnas drycker, ökade även tillväxten markant. Mycket mjölkdrickande minskar dock intaget av torrt foder och tillväxten kan avta i avvänjningsskedet. Det är ändå viktigt att kalvarna avvänjs stegvis så att det inte uppstår förändringar i tillväxten.

Resultat av ätande och tillväxt ger i hänseenden till djurens välfärd inte alltid en riktig bild av skillnaderna i metoderna för uppfödning. Beteende är en känslig mätare av välfärd, och bör således alltid beaktas då man utvärderar olika metoder för uppfödning.

Det krävs ingen anmälan i förväg till Eviras forskningsseminarier.
Välkommen!
Teman: