Forskningsseminarium 30.9.08 Kolibakterier hos fjäderfä – eventuell zoonos?

29.9.2008

<div>Kolibakterier som är sjukdomsalstrande för fjäderfä kallas på engelska, namnen avian pathogenic Escherichia coli (APEC). APEC-bakterierna ingår i en omfattande och mångskiftande grupp av extraintestinala patogena kolibakterier (ExPEC). Som benämningen utsäger är dessa E. coli -bakterier som orsakar inflammationer utom tarmen, ex. i urinvägarna, bukhålan och hjärnhinnorna. </div>

VML Tarja Pohjanvirta
Forskningsenheten för veterinär bakteriologi, Evira, Kuopio
Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
ti 30.9.2008, kl. 15:00 - 16:00

ExPEC bakterier påträffas också ofta i blododlingar. Till skillnad från kolibakterier som orsakar tarminflammationer har ExPEC bakterierna inga markanta profiler för virulensfaktorer. Deras sjukdomsalstrande förmåga alstras av olika kombinationer av inplantationsfaktorer, protektiner, järnbindningsfaktorer och toxiner. E. coli-bakterierna kan på basis av härstamningen indelas i fylogenigrupper. De flesta ExPEC bakterier ingår i fylogenigruppen B2, även bakterier i gruppen D förekommer.

En avsevärd del av ExPEC bakterierna i gruppen B2 ingår i serogrupperna O1, O2 och O18 och de har en K1-kapsel. Flera undersökningar med olika molekylmetoder samt experiment med exponering av dunungar har visat att ExPEC bakterierna i B2svg-gruppen är mycket likartade och även identiska oavsett ur vilken art de ursprungligen isolerades. De flesta undersökningar har således framhävt frågan om APEC-stammarnas eventuella zoonotiska potential.

Patogena kolibakterier bland fjäderfä har inte undersökts i någon större grad i Finland. Problem av olika slag med kolibakterier i den finländska produktionen av kött från fjäderfä ökade i början på 2000 talet. För att utreda egenskaperna hos sjukdomsalstrande kolistammar insamlade Evira kolistammar från fåglar som hade insänts för utredning av dödsorsaken och som hade insjuknat i koli-inflammationer. Som jämförelsematerial användes kolibakterier som hade isolerats ur exkrementer från friska fåglar.

E. coli-bakterier undersöktes även i okokta fjäderfäprodukter i minutförsäljning samt dessutom undersöktes egenskaperna av ExPEC-stammar hos människor i Finland genom att undersöka kolibakterier i blododlingar som år 2006 hade lagrats vid universitetssjukhuset i Kuopio. Stammarna undersöktes med PCR för olika virulensfaktorer samt spridningen i fylogenigrupper. Det användes pulsfältsgelelektrofores (PFGE) för utredning av likformigheten bland stammarna. Ett representativt urval av kolibakterier i fjäderfä togs upp för fastställelse av känsligheten för antimikrobiella medel.

På basis av utredningen kunde konstateras att en mycket stor del av stammarna som i Finland ger fjädefä kolibacillos ingår i den potentiellt zoonotiska B2svg-gruppen (serotyp O1:K1). Samma typ förekommer också i 1 % av produkter i minutförsäljning. PFGE-undersökningen ger att stammarna i gruppen är genetiskt mycket likartade och att stammarna som isolerades ur produkterna i minutförsäljning var identiska med stammarna hos sjuka fåglar. Antibiotikaresistens påträffades sällan hos kolibakterierna i denna grupp. Virulensfaktorspridningen i blododlingar av mänskliga kolibakterier i B2svg-gruppen skilde sig från dem av fjäderfä.

Den zoonotiska potentialen av klonen O1:K1 som konstaterats hos fjäderfä ska undersökas senare med bl.a. noggrannare molekylgenetiska undersökningar.

Eviras forskningsseminarier kräver ingen förhandsanmälan.

Välkommen


Teman: