Forskningsseminarium 9.6.2009: Riskvärdering av akrylamid

5.6.2009

<p>Akrylamid är ett ämne som uppkommer vid matlagning. Det har konstaterats vara genotoxiskt (skadar arvsmassan) och det orsakar cancer hos försöksdjur. Det finns endast begränsat med information om den cancerframkallande effekten hos människor. Det internationella cancerforskningscentret IARC har visserligen presenterat uppgifter om att akrylamid sannolikt orsakar cancer också hos människor (grupp 2A). Hittills har det inte funnits några uppgifter om finländarnas exponering för akrylamid.</p> <p>&nbsp;</p>

Professor Kimmo Peltonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Evira, Helsingfors
Specialforskare Tero Hirvonen, enheten för riskvärdering, Evira, Helsingfors
Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
ti 9.6.2009, kl. 15.00-16.00

Akrylamid förekommer allmänt i miljön
Akrylamid är en vanlig förorening i miljön. Den förekommer i stadsluft, i bilarnas avgaser samt i tobaksrök. Akrylamid uppkommer också vid upphettning av livsmedelsråvaror vid minst 120 °C. En förutsättning för att akrylamid ska bildas är att livsmedlet innehåller tillräckligt med reducerande socker (t.ex. glukos dvs. druvsocker) men sparsamt med protein. Höga akrylamidhalter har hittats i bl.a. potatischips, kaffe och kex. Halterna kan variera upp till tiofalt mellan olika produkter av samma livsmedel (t.ex. mellan olika knäckebrödsmärken). Haltvariationen gör det till en utmaning att bedöma exponeringen.

Forskningsresultat hittills
I undersökningar av försöksdjur har akrylamid konstaterats orsaka skador på nervsystemet och cancer. Akrylamiden är en förening som är både genotoxisk och orsakar elakartade tumörer hos försöksdjur. Cancermekanismen har kopplats till akrylamidens främsta metabolit nämligen glycidamid. Forskningen med försöksdjur tyder också på att akrylamid skulle kunna orsaka cancer också via någon annan mekanism än genom genotoxisk effekt.

I epidemiologiska undersökningar av människor finns det vissa belägg för att exponering för akrylamid har ett samband med cancerrisk (bl.a. cancer i livmoderkroppen, äggstockscancer, njurcancer). De relativa riskerna har dock varit små och observationerna har inte varit enhetliga. Det verkar också som om cancern inte förekommer i samma organ hos försöksdjur och hos människor. En speciell utmaning i de epidemiologiska undersökningarna har varit bedömningen av exponeringen. Undersökningarna har från början inte varit planerade för bedömning av exponering för akrylamid, vilket innebär att mätfelet kan vara betydande.

På forskningsseminariet presenteras resultaten av Eviras undersökningar av akrylamidhalten i livsmedel samt preliminära resultat av de epidemiologiska undersökningar som gjorts i samarbete mellan Evira och Institutet för hälsa och välfärd THL. En bedömning av vuxnas och barns exponering för akrylamid inleds i år.

Ytterligare information:
enhetschef Kimmo Peltonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 040 500 2614, kimmo.peltonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
specialforskare Tero Hirvonen, enheten för riskvärdering, tfn 0400 105 787,
tero.hirvonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.
Välkomna!

 

Teman: