Förstatligad första ankomsttillsyn startar 1.5.2008

30.4.2008

<div>Ansvaret f&ouml;r f&ouml;rsta ankomsttillsyn &ouml;ver livsmedel med animaliskt ursprung &ouml;verf&ouml;rs fr&aring;n kommunerna till staten 1.5.2008. Med f&ouml;rsta ankomsttillsyn avses tillsyn &ouml;ver livsmedel med animaliskt ursprung vilka levereras fr&aring;n andra EU-medlemsl&auml;nder till Finland.</div>

Tidigare har första ankomsttillsynen varit en del av den livsmedelstillsyn som kommunerna ansvarar för, men från 1.5.2008 överförs ansvaret för tillsynen till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Evira ansvarar från 1.5.2008 enligt livsmedelslagen (23/2006) och statsrådets med stöd av livsmedelslagen avgivna förordning om livsmedelstillsyn (321/2006) för den riksomfattande första ankomsttillsynen över animaliska livsmedel.

Då första ankomsttillsynen förstatligas blir den mera enhetlig än förut i hela landet. Dessutom blir tillsynsavgifterna för första ankomstverksamheten lika stora oberoende av var första ankomstverksamheten bedrivs.

Evira ingår avtal med kommunerna/samkommunerna om att ordna första ankomsttillsyn på dessas tillsynsområden och ersätter deras kostnader för första ankomsttillsynen enligt avtalet.

Evira sköter även i fortsättningen första ankomsttillsynen i de slakterier som Evira godkänt och i anläggningar i anslutning till dem. Den här tillsynen sköts av Eviras besiktningsveterinärer.

Evira har gjort upp nya anvisningar till de lokala första ankomsttillsynsmyndigheterna för hur första ankomsttillsynen ska utföras. Dessutom har Evira ordnat avgiftsfri utbildning för de lokala första ankomsttillsynsmyndigheter som ingått avtal. Evira ordnar också utbildning för första ankomstföretagare i anslutning till det nya förfarandet vid första ankomsttillsyn samt utarbetar anvisningar om första ankomstverksamhet åt aktörerna. I fortsättningen kommer Evira att informera första ankomstföretagarna om aktuella frågor i anslutning till första ankomstverksamhet.

Evira uppbär från 1.5.2008 en avgift av första ankomstföretagarna för alla kostnader som uppkommit vid första ankomsttillsynen. Avgiftens storlek bestäms enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning, Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer. Avgiftsförordningens nummer är 266/2008 och förordningen träder i kraft 1.5.2008.

Mera information om detta finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/forstatligandet_av_tillsynen_over_forsta_ankomstplatser/

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, tel. 020 77 24230
Överinspektör Britta Wiander, tel. 020 77 25381, 050 431 0984

Teman: