Försummelser på hälften av de inspekterade gårdarna

18.12.2009

<p>Länsveterinärerna har en gård undantagen inspekterat alla de gårdar, om vilka djurrättsorganisationen Oikeutta Eläimille publicerade bildmaterial den 9 december 2009. Gårdarna var 32 till antalet. I inspektionerna konstaterades försummelser på 14 gårdar. Gårdarna i fråga har uppmanats åtgärda de konstaterade bristerna inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut kontrolleras att försummelserna åtgärdats. På två av gårdarna fanns inga djur alls.</p>

Alla svingårdar som förekom i bildmaterialet inspekterades i den angelägenhetsordning som länsveterinären fastställt. Företräde gavs sådana gårdar, som utgående från det material och annan information som erhållits verkade mest brådskande. Inspektionerna utfördes av länsveterinären. En gård inspekterades av en obunden kommunal veterinär. I samband med besöken utreddes också länsveterinärernas tidigare kontrollbesök på gårdarna och djurens hälsovård och andra åtgärder under de senaste sex månaderna. Länsveterinären inspekterade också en gård utgående från anmälningar som besiktningsveterinärerna lämnat.

De konstaterade försummelserna var smutsiga boxar, fukt och trasiga konstruktioner, brist på stimulerande material, otillräcklig ventilation och otillräcklig omvårdnad om sjuka djur. På en gård var djurens tillgång till vatten begränsad. En galt hade också en för liten box. På alla gårdar vidtogs åtgärder i avsikt att åtgärda försummelserna.

Resultaten av inspektionerna analyseras noggrannare i samarbete med länsveterinärerna i avsikt att utreda vilka fortsatta åtgärder som skall vidtas. Om gårdarna, på vilka försummelser konstaterades, lämnas en begäran om utredning till polisen.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira bad den 10 december organisationen Oikeutta eläimille om information om de berörda gårdarna, men organisationen meddelade fredagen den 11 december att man inte kommer att lämna någon sådan information. Eftersom myndigheterna utgående från bildmaterialet hade skäl att misstänka att man åtminstone på en del av gårdarna brutit mot djurskyddslagstiftningen, utredde Evira utgående från informationen på internet på vilka gårdar man omedelbart kommer att utföra en inspektion. Inspektionerna inleddes den 11 december och den sista gården inspekteras i dag.

Mer information ger:
överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404
enhetsdirektör Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 

Teman: