Försummelserna av produktionsdjuren minskade, mest missförhållanden bland pälsdjur och broilerkycklingar

30.5.2013

<p>Enligt en rapport som Livsmedelssäkerhetsverket Evira sammanställt uppdagades i de planmässiga djurskyddsinspektionerna som gjordes på produktionsdjurgårdar år 2012 färre förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna än året innan. Bland broilerkycklingar och pälsdjur uppdagades försummelser oftare än bland alla produktionsdjur i genomsnitt. Försummelser som krävde brådskande åtgärder uppdagades endast på en gård med nötkreatur.</p>

En planmässig djurskyddsinspektion som bygger på sampling gjordes på sammanlagt 493 gårdar med produktionsdjur.

”Förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna inrapporterades om var fjärde av de inspekterade gårdarna, vilket är något mindre än året innan. I inspektionsresultaten förekom tydliga skillnader för olika djurarter, men hos alla djurkategorier blev tillsynsresultaten antingen bättre eller så höll de sig på fjolårets nivå. De uppdagade försummelserna var allmänt taget de samma som året innan”, konstaterar sektionschef Taina Mikkonen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Bland broilerkycklingar och pälsdjur uppdagades försummelser oftare än bland alla produktionsdjur i genomsnitt. På 37 procent av de 57 inspekterade gårdarna med broilerkycklingar förekom missförhållanden. Mängden försummelser som uppdagades på pälsdjursfarmer höll sig som året innan likaså på en relativt hög nivå: på 54 procent av de inspekterade farmerna förekom missförhållanden.

Läget i fråga om nötkreatur, hönor och får förbättrades

Läget i fråga om nötkreatur och får har klart förbättrats och i endast tre hönshus med värphöns uppdagades försummelser. På 22 procent av de 288 inspekterade nötgårdarna uppdagades försummelser. Förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna uppdagades på 24 procent av de inspekterade svingårdarna, vilket är samma nivå som året innan.

”Det är glädjande att den vanligaste försummelsen på svingårdar under tidigare år, bristen på rotnings- och bökningsmaterial, nu konstaterades på endast en svingård. På en getgård inrapporterades ett missförhållande, men på ank- och gåsgårdarna förekom inte alls några försummelser”, konstaterar Mikkonen.

Försummelser som krävde brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välmående uppdagades på en gård med nötkreatur.

Tillsynen har planmässigt intensifierats

Problemen som konstaterats för olika djurarter i djurskyddsinspektionerna år 2012 var huvudsakligen de samma som under tidigare år också. Tillsynen och upplysningen har ändå gett resultat. I början av 2000-talet uppdagades nämligen årligen försummelser i djurhållningen på mer än en tredjedel av de inspekterade gårdarna.

Tillsynen har också intensifierats särskilt på senare år. Året 2012 var det tredje året då länsveterinärer på regionförvaltningsverken specialiserade på tillsyn svarade för inspektionerna i stället för de kommunala veterinärerna. Att tillsynen bygger på riskerna har också planmässigt understrukits under de senaste åren.

Sampling och riskbaserade inspektioner

Planmässiga djurskyddsinspektioner som bygger på samling inleddes i Finland år 1998. Under inspektionerna kontrolleras att hela den nationella djurskyddslagstiftningen följs. I Finland väljs cirka en fjärdedel av gårdarna som övervakas ut som inspektionsobjekt med hjälp av sampling och resten väljs riskbaserat enligt vissa för djurarten fastställda prioriteringar.

De första objekten som inspekterades var kalv- och svingårdar. Inspektionerna har årligen breddats att omfatta allt fler produktionsdjursarter och år 2012 omfattades redan nio olika djurarter eller djurkategorier av inspektionerna. Det senaste av inspektionsobjekten är broilerkycklingarna.

Europeiska unionen ålägger medlemsstaterna att årligen inspektera en representativ mängd av landets produktionsdjursgårdar. År 2012 ålades Finland att inspektera cirka 1,5 procent av alla gårdar med nötkreatur, 3 procent av alla gårdar med svin, 7 procent av alla gårdar med värphöns, 7 procent av alla gårdar med ankor och gäss, 2 procent av alla gårdar med får och getter, 7 procent av alla pälsfarmer och över 30 procent av alla gårdar med broilerkycklingar. Gårdarna med broilerkycklingar inspekterades mer än gårdarna med andra djurkategorier, eftersom EU kräver att alla gårdar med broilerkycklingar skall inspekteras före utgången av år 2013.


Mer om detta ämne:

Evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhallning > Övervakning av djurskydd > Urvalsbaserade inspektioner > Urvalsbaserade inspektioner 2012

Finlands djurskyddslagstiftning (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information ger:
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404
enhetschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

Teman: