Fortfarande många missförhållanden i pälsdjursfarmer 2011 - situationen på svingårdarna har förbättrats

4.6.2012

<br /> <br />

År 2011 utfördes systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på sammanlagt 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på cirka 28 % av de inspekterade gårdarna, lika stor andel som året innan. Inspektionsresultaten visade dock att det fanns klara skillnader mellan djurarterna. De upptäckta försummelserna var i huvudsak likadana som tidigare år.

Antalet missförhållanden som upptäcktes i pälsdjursfarmer låg kvar på en hög nivå (53 %) 2011, även om antalet missförhållanden minskade något jämfört med 2010 (61 %). Jämfört med året innan har situationen förbättrats för svin och värphöns. Förfarande som strider mot djurskyddsbestämmelserna upptäcktes på 25 % av de inspekterade svingårdarna och 19 % av hönsgårdarna. Av de 362 inspekterade nötgårdarna upptäcktes försummelser på 27 %, vilket åter är något mera än föregående år. På getgårdarna förbättrades resultaten jämfört med året innan, eftersom inga försummelser upptäcktes på dem, medan försummelser konstaterades på klart flera fårgårdar än året innan (25 %).

Försummelser som krävde brådskande åtgärder för att trygga djurens välfärd avslöjades på två nötgårdar och i en pälsdjursfarm.

De problem beträffade olika djurarter som konstaterades i samband med 2011 års djurskyddsinspektioner var i huvudsak likadana som under tidigare år. Mera exakta uppgifter om dem finns specificerade på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats.

Tillsynen och upplysningen har gett resultat, för i början av 2000-talet upptäcktes varje år försummelser i djurhållningen på över 30 % av de inspekterade gårdarna. Tillsynen har också effektiverats särskilt de senaste åren. Det var nu fråga om det andra året då regionförvaltningsverkens länsveterinärer som är specialiserade på tillsyn svarade för inspektionerna i stället för kommunalveterinärerna. Dessutom har den riskbaserade tillsynen utvecklats kraftigt under de senaste åren.

Inspektionerna baserar sig på slumpmässigt riskbaserat urval
Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att årligen inspektera ett representativt antal av landets gårdar med produktionsdjur. År 2011 bestämdes att cirka 1,5 % av alla nötgårdar i landet skulle inspekteras, 3 % av svingårdarna, 7 % av värphönsgårdarna, 7 % av ank- och gåsfarmerna, 2 % av får- och getgårdarna samt 6 % av pälsdjursfarmerna.

Systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner inleddes på gårdarna i Finland 1998. Vid dessa inspektioner går man igenom hur bestämmelserna iakttagits i fråga om hela den nationella djurskyddslagstiftningen. I Finland väljs ungefär en fjärdedel av gårdarna ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av risker som betonas olika i fråga om olika djurarter. De första inspektionsobjekten var kalv- och svingårdar. Inspektionerna har varje år utvidgats till nya produktionsdjurarter och 2009 omfattade inspektionerna åtta olika djurarter. Under 2012 har djurskyddsinspektioner inletts även på broilergårdar.

Läs mera:
Mer information om inspektionsresultaten enligt djur art (Evira)
Övervakning av djurskydd
Djurskyddslagstiftningen i Finland (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information:
Överinspektör Taina Mikkonen tfn 040 8308404
Sektionschef Jaana Mikkola tfn 040 8318425

Teman: