Fortsatta brister i djurtransporterna år 2009, särskilt i dokumenten

18.6.2010

<p>År 2009 inspekterades 275 djurtransporter på slakterierna och på landsvägen. I cirka 27 procent av dem observerades djurskyddsmässiga missförhållanden. Såsom under tidigare år utgjordes en betydande del, dvs. cirka 32 procent, av de observerade missförhållandena av brister i de dokument som lagstiftningen förutsätter.</p>

År 2009 inspekterades 275 djurtransporter med sammanlagt över 484 000 djur. I anslutning till 75 transporter observerades verksamhet som strider mot djurskyddsbestämmelserna. År 2009 observerades sammanlagt 161 separata missförhållanden, eftersom man i en del transporter samtidigt upptäckte flera missförhållanden.

Den genomsnittliga transporttiden för djuren i de inspekterade transporterna var cirka 3 timmar. Totalt 8 procent av de inspekterade transporterna var långa, dvs. transporter på över 8 timmar.

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med lossning av lasten på slakterier. Dessutom inspekterade länsveterinärer transporter bland annat på landsvägen och på avgångsställen. Största delen av inspektionerna gällde transporter av svin och nötkreatur. Dessutom inspekterades fjäderfätransporter, en del häst- och rentransporter och några fårtransporter.

Missförhållanden orsakas ofta av bristfälliga dokument

Flest missförhållanden observerades i anslutning till de krav som gäller transporthandlingarna, märkningen av djurtransporter och tillstånd för transportörer att transportera djur. Den näst vanligaste typen av missförhållanden gällde brister i fordonets skick och säkerhet och den tredje vanligaste typen iakttagandet av tilläggskraven vid långa transporter.

Djurtransporter inspekteras årligen

Lagstiftningen om djurtransporter reformerades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att de djurskyddsbestämmelser som gäller djurtransporter efterlevs genom att årligen inspektera ett adekvat antal transporter. I Finland har EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter utförts sedan år 1997. Åren 2000–2009 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt över 3 500 djurtransport. I genomsnitt 23 procent av dem har man observerat djurskyddsmässiga missförhållanden.

Ytterligare information om inspektionerna (Evira)

Djurtransportlagstiftningen (Jord- och skogsbruksministeriet)

Ytterligare information:
Överinspektör Riikka-Elina Lahdenperä, tfn 020 77 24220

 

Teman: