Framsteg i bekämpningen av salmonella i EU

23.3.2012

<p>Mängden salmonellainfektioner som konstaterades hos människor och förekomsten av salmonella bland fjäderfä minskade i EU år 2010. Jämfört med året innan konstaterades hos människor nio procent färre salmonellainfektioner. Året var redan det sjätte i rad då mängden salmonellainfektioner konstaterade hos människor minskade i EU. I Finland var <em>Salmonella Enteritidis</em> fortsättningsvis den vanligaste orsakaren till salmonellainfektioner erhållna utomlands.</p>

Så gott som samtliga EU-länder uppnådde målet som uppställts för år 2010 att minska salmonellan bland fjäderfä. I Finland uppnåddes målet inom det nationella salmonellakontrollprogrammet som är lägre (under 1 %) än målsättningarna i EU för förekomsten av salmonella hos produktionsdjuren.

Vid sidan om salmonellan är campylobakteriosen den zoonos som mest inrapporterats hos människor i Finland. Huvuddelen av smittorna härstammar från utlandet. I EU har mängden campylobakteriosfall stadigt ökat sedan år 2005 och år 2010 inrapporterades sju procent fler campylobakteriosfall än året innan. Sjukdomsalstrande campylobakter konstaterades mest i rått fjäderfäkött. I Finland var campylobakterfynden bland broilerkycklingar som under tidigare år också bland de lägsta i EU.

Grönsakernas andel av orsakarna till matförgiftningar har ökat

År 2010 statistikfördes i Europa 5 262 matförgiftningsepidemier och 25 av de 43 000 personer som drabbades avled. Talen är något lägre än året innan. Största delen av epidemierna orsakades av salmonella, virus och campylobakter. Smittan erhölls oftast av ägg och äggberedningar, buffébord jämte grönsaker och grönsaksberedningar. Grönsakerna spelar klart en allt större roll som orsakare till matförgiftningsepidemier. I

Finland var läget bättre än i genomsnitt i EU. År 2010 inrapporterades en fjärdedel färre matförgiftningsepidemier än året innan (sammanlagt 44 epidemier). Antalet personer som konstaterades ha drabbats av matförgiftning var hälften färre eller cirka 920 personer. Som förmedlare av epidemierna var grönsaker och grönsaksberedningar den vanligaste (12 epidemier) och kött och köttberedningar den näst vanligaste (8 epidemier) livsmedelskategorin. Råriven rödbeta orsakade sju akuta matförgiftningsepidemier huvudsakligen i personalmatsalar. Den vanligaste orsakaren till matförgiftningar i Finland var noroviruset, som var orsaken till inemot var tredje livsmedelsburen epidemi och orsakade de två största epidemierna under året.

Källorna till listerios utreddes i Finland år 2010

I Finland var listeriosincidensen den högsta av alla länder i Europa. På EU-nivå minskade listeriosfallen år 2010 något från året innan, men i Finland konstaterades ändå 71 allvarliga fall orsakade av listeriabakterier, då det åren innan hade anmälts cirka 20-50 fall per år. Hälften av de drabbade var över 70-åringar. Största delen av dem hörde till en riskgrupp som exponerar för smitta. Var fjärde av de drabbade avled. Listeriatypen som mest konstaterades hos de insjuknade var det allmännaste fyndet också i de livsmedel som undersöktes år 2010. Huvuddelen av livsmedelsfynden hänförde sig till fiskprodukter. I intervjuer framkom att två tredjedelar av de som insjuknat i listerios hade ätit gravad eller kallrökt fisk.

Mängden inrapporterade infektioner hos människor orsakade av bakterien Shiga/verotoxinproducerande Esherichia coli (VTEC) har ökat i EU allt sedan år 2008. I jämförelse med många andra EU-länder inrapporteras i Finland få smittor. Uppgifterna framgår av en rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC som gäller zoonoser och livsmedelsburna matförgiftningsepidemier år 2010. Zoonoserna är smittsamma sjukdomar som kan överföras från djur till människor och tvärtom. Smittor kan bekämpas med omsorgsfull handtvätt efter hantering av djur, avföring från djur eller djurhållningsplatser. Livsmedelsburna smittor kan förebyggas med handtvätt före matlagning och efter besök på toaletten och med hjälp av god köks- och matlagningshygien.

Mer information om förekomsten av zoonoser, orsakarna till zoonoser och matförgiftningsepidemier i Finland finner du på webbplatsen.

Tips och råd om trygg matlagning (Evira)

Rapporten Smittsamma sjukdomar i Finland 2010

EFSA:s pressmeddelande (EFSA) 
EFSA:s rapport (EFSA)

Mer information om:
Matförgiftningsepidemier (Livsmedelssäkerhetsverket Evira):
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884
Smittor bland befolkningen i Finland (Institutet för hälsa och välfärd, THL):
Epidemiologiveterinär Ruska Rimhanen-Finne, tfn 020 610 8942

Teman: