Från Statens frökontrollanstalt till Evira – 90 år av frökontroll

31.8.2009

<p>Den statliga frökontrollen inleddes den 1 september 1919 för jämnt 90 år sedan. Frökontrollen kom till för att trygga ställningen hos jordbrukare som köper utsäde.</p>

Då frökontrollen kom till hade man allvarliga problem med utsädets kvalitet. I värsta fall såldes stenkross som klöverfrö. Sortäktheten var också ofta svag och växtsjukdomar vanliga.

Man började med att laboratoriebestämma utsädet, instruera i representativ provtagning och inleda bestämning av sortäktheten på försöksfälten. Odlingsinspektioner inkluderades i säkerställandet av utsädets kvalitet på 1930-talet. Från första början märktes informationen om utsädets kvalitet ut på förpackningarna.

Internationell verksamhet

Frökontrollverksamheten har från första början varit internationell. Anstaltens första direktör, Eemeli Kitunen, bekantade sig med frökontrollen i Tyskland, Schweiz och Danmark på 1920-talet. Finland har från första början deltagit i den internationella frökontrollorganisationen ISTA:s verksamhet.

År 2000 ackrediterades laboratoriearbetet och provtagningen inom frökontrollen av den internationella frökontrollorganisationen ISTA. Det innebär ett erkännande av arbetets internationella nivå. Ett annat internationellt erkännande av frökontrollen innebar avtalet mellan EU:s växtsortsmyndighet CPVO och Evira år 2008 om utarbetande av sortbeskrivningar. Evira är EU:s nordligaste anläggning för testning av växtsorter.

Evira certifierar utsädet

Certifierat utsäde är sortrent och fritt från flyghavre. Det gror bra och är fritt från skadliga växtsjukdomar som sprids med utsädet. Godkännandet av certifierat utsäde föregås av många kontroller: inspektion av odlingarna, sortäktheten vid kontroll av fältförsök och laboratorieanalyser. Certifierat utsäde är lätt att känna igen på garantibeviset som fästs på saluförpackningen.

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras utsädeskontrollenhet svarar för kontroll och certifiering av utsädet. Växtanalysenheten svarar för laboratorieundersökningarna.

På Eviras enhet i Loimaa firas frökontrollens 90-åriga bana den 1 september 2009. På festen talar bl.a. jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila, Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio och sektionschef Päivi Mannerkorpi på Europakommissionen.

Mer information ger:
Utsädeskontrollenheten
enhetsdirektör Hanna Kortemaa
tfn 040 833 2486
hanna.kortemaa at-merkki-kapea.gifevira.fi

Växtanalysenheten, utsädessektionen
sektionschef Sinikka Köylijärvi
tfn 040 521 4761
sinikka.koylijarvi at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: