Garantibeviset på utsädesförpackningen innehåller mycket information

15.4.2008

<div>Odlaren f&aring;r mycket v&auml;rdefull information av garantibeviset p&aring; den uts&auml;desf&ouml;rpackning han k&ouml;pt. F&ouml;rutom v&auml;xtslag och sort anger garantietiketten bland annat uts&auml;dets grobarhet och tusenkornsvikt. Det h&auml;r &auml;r viktigt f&ouml;r att avg&ouml;ra beh&ouml;vlig s&aring;m&auml;ngd. Enligt principen f&ouml;r strikt ansvar i lagen om handel med uts&auml;de kan odlaren f&aring; ers&auml;ttning, om uts&auml;dets kvalitet inte motsvarar uppgifterna p&aring; garantibeviset. </div>

Odlaren kan sätta sig in i uppgifterna om det certifierade utsädet med hjälp av förpackningens garantibevis. Obligatoriska uppgifter som krävs enligt EU är växtslag, sort, utsädesklass, handelspartiets nummer, provtagningstidpunkt, tidpunkt för bestämning av grobarhet, förpackningens storlek, produktionsland och certifieringsmyndighet. Dessutom måste garantibeviset ha märkningen ”Utsäde certifierat i enlighet med EG:s regler”. I Finland ska garantietiketten också ange grobarhetsprocent och utsädets renhet. Däremot har grobarhetens giltighetstid inte behövt anges efter 1.7.2003.

Garantibeviset anger inte vilket år utsädet har producerats. Första siffran i handelspartiets slutdel anger vilket år utsädespartiet har förpackats. Till exempel handelspartiet 1000-60011 har granskats och packats under inspektionsperioden 1.7.2006–30.6.2007. Råpartiet som det certifierade handelspartiet har utgått ifrån kan vara producerat på en utsädesodlingsgård redan tidigare. Tidpunkten för bestämning av grobarheten anger när analysen har gjorts. ”Grobarhet analyserad 09/06” betyder alltså september 2006.

Tusenkornsvikten (1000-KORNSVIKT) anges också på garantibeviset. Det är viktigt för att man ska kunna avgöra behövlig såmängd. Såmängden påverkas i hög grad av om det utsäde odlaren har beställt har en tusenkornsvikt på till exempel bara 33 g i stället för det beställda 43 g. Man kan också bli tvungen att ändra odlingsplanen, om utsädets tillräcklighet ändras. Därför är det viktigt att kontrollera uppgifterna på garantibeviset genast då utsädespartiet har levererats till gården.

I Finland gäller principen för s.k. strikt ansvar i utsädeshandeln. Den som iståndsätter, förpackar och importerar utsäde ansvarar för att försäljningsförpackningarnas certifierade utsäde motsvarar uppgifterna på garantibeviset. Därför är odlaren berättigad till skadestånd, om utsädet inte motsvarar den angivna informationen eller om det har något annat fel. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna på garantibeviset och att spara minst en etikett för eventuellt senare behov.

Mera information om granskning av och tillsyn över utsäde
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/utsade/

Ytterligare information:
Överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tel. 020 77 25327,
Äldre inspektör Mika Kivistö, Evira, tel. 020 77 25321.

Teman: