Genetiskt modifierad majs som inte är godkänd i EU hittades i kattfoder

22.5.2007

<div>I två prover för marknadsövervakning, som Eviras foderkontroll tog som stickprover 2.5.2007, hittades genetiskt modifierad majs DAS-59122-7 (Herculex®), som inte är godkänd i EU. De undersökta kattfodren är Nutro Choice Adult Chicken (partiidentifikation: 00:42 03 E 06, CAPFD0024; bäst före datum: 27.5.08) och Nutro Choice Adult Indoor (partiidentifikation: 02:21 03 A 07 CAR, DAPFD0024; bäst före datum 24.5.08). Fodren är tillverkade i USA och importör är Akvaario Piekkala Oy. Förutom nyssnämnda majs hittades också fem stycken EU-godkända genmodifierade majssorter och en genmodifierad sojasort. Kattfodren är försatta i marknadsföringsförbud och Evira förutsätter att de omedelbart dras tillbaka från marknaden. </div>

Evira har informerat övriga medlemsländer och kommissionen via EU:s system för varning om hälsovådliga livsmedel och foder (RASFF). Tills vidare har de övriga EU-medlemsländerna inte rapporterat om fynd av den aktuella majsen i foder för sällskapsdjur, förutom att Nederländerna har meddelat om 59122-majs som hittats i majsgluten.

Genmodifierade foderämnen som är EU-godkända kan användas i foder, om det uppges i fodrets varudeklaration. I de undersökta fodrens märkningar nämndes ingenting om genmodifierat innehåll. Genmodifierade ämnen som inte är godkända i EU får inte ingå i foder. Foderkontrollen följer med situationen på marknaden genom provtagning i form av stickprov enligt en kontrollplan.

Majsfoder som importeras från USA kontrolleras med avseende på 59122-majs
Den genmodifierade majssorten 59122, som ännu inte är godkänd i EU, odlades första gången i USA år 2006, så det finns en risk att den kan förekomma tillsammans med vanlig majs. Varje parti av majsgluten eller -drank som kommer till Europa från USA måste sedan 15.10.2006 vara försett med ett certifikat som intygar att partiet inte innehåller den här majssorten. Det här har Kommissionen, EU:s medlemsländer och USA:s majsförädlingsindustri kommit överens om. I fråga om helfoder, till exempel när det gäller foder för sällskapsdjur, ansvarar fodertillverkaren för att fodret fyller lagens krav.

EU-godkännande inte klart
EU-godkännande för genmodifierad 59122-majs har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Processen för godkännande är ännu inte slutförd. Den aktuella genmodifierade majsen är utvecklad för att vara resistent mot vissa skadliga skalbaggar, bl.a. majsrotbaggens larver samt tolerant mot ogräsbekämpningsmedel som innehåller glufosinat. I sitt utlåtande anser EFSA:s gmo-panel att den här majsen i sin inverkan på människor, djur och miljö är lika trygg som motsvarande konventionell majs. I fältförsök framkom inte heller några tecken på oväntade förändringar i odlingsegenskaper eller fenotyp. 59122-majsen är godkänd i bl.a. USA, Australien och Nya Zeeland och en ansökan om godkännande är under behandling i flera andra länder.

Ytterligare information:
överinspektör Tiina Seppälä, tel. 020 77 25228
överinspektör Raili Laine, tel. 020 77 25207
förnamn.efternamn@evira.fi

 

Mera information om ämnet:
Eviras meddelande 10.4.2007:  EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad majs finns på adressen http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/aktuellt/arkiv/?id=435

Eviras meddelande 9.10.2006:  Importpartier av majsgluten, majsdrank och majsmäsk ska åtföljas av ett certifikat för att utesluta kontamination av genetiskt modifierad majs DAS-59122-7 (Herculex)
http://www.evira.fi/attachments/svenska/foder/meddelanden/med5177_701_2006.pdf

EFSA:s vetenskapliga utlåtande:
http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/809.html

Teman: