Glasskärvor och andra främmande föremål i livsmedel

7.4.2009

<div>På grund av den offentlighet saken rönt har de senaste dagarna kommit enstaka klagomål från konsumenterna om främmande föremål, också misstänkta glasskärvor, i livsmedel. Alla dessa misstänkta fall behandlas i form av ett samarbete mellan handeln, tillverkarna och de lokala myndigheterna. Om glasskärvor påträffas i en produkt, överför den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten behandlingen av frågan till polisen. Så har man agerat till exempel i Lappo i fråga om en konsuments klagomål som gällde djupfrysta grönsaker. </div>

I fall av enstaka produktfel, såsom då främmande föremål påträffas i en produkt, skall konsumenten kontakta den butik, där produkten inköpts, och returnera produkten och/eller förpackningen och eventuella påträffade föremål till butiken. Man kan också informera livsmedelstillsynsmyndigheten i hemkommunen om produktfel. Dessas kontaktuppgifter finns på webbadressen http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/palautetta_elintarvikkeista

Livsmedel kan sporadiskt innehålla främmande föremål som inte hör hemma i dem. Vanligen är det ben- eller stenflisor som påträffas, men föremålen varierar beroende på produkten, råvarorna till produkten och produktionsmetoden. Sådana fynd är ändå sällsynta och de begränsar sig så gott som undantagslöst till enstaka produkter eller partier.

I Finland påträffas årligen några få främmande föremål i livsmedel som leder till att produkter återkallas från marknaden. I år har sådana fall inte alls påträffats. År 2008 var fallen sex och året innan fem. På grund av glas återkallades produkter från marknaden senast år 2007.

Med tanke på bortdragningar från marknaden har Finland ett lagstadgat system, med hjälp av vilket företagarna i livsmedelskedjan och myndigheterna mycket snabbt kan dra bort sådana produkter från butikerna, som strider mot bestämmelserna. Konsumenterna informeras om återkallandet av produkterna med hjälp av tidningsannonser. I sådana fall kan konsumenten returnera produkten i fråga till inköpsstället och få gottgörelse för den.

Informationen förmedlas via systemet RASFF
Europeiska gemenskapen har ett system för snabb varning om livsmedel och foder (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), med vilket myndigheterna i medlemsstaterna varnar varandra om införda livsmedel som misstänks utgöra en risk med tanke på människans hälsa. Varningarna gäller oftast mikrobiologiska eller kemiska problem, men myndigheterna i medlemsstaterna har skyldighet att varna också om sådana livsmedel som innehåller främmande föremål. De svenska myndigheterna är således skyldiga att varna Finland, om sådana livsmedel levererats till Finland, som misstänks innehålla glasskärvor. Än så länge har inte en enda sådan varning kommit från Sverige. De svenska myndigheterna har i dag bekräftat att det inte levererats av livsmedlen i fråga till Finland. De berättar också att inga sjukdomsfall som hänför sig till glasskärvorna konstaterats i Sverige.

Som bäst insamlas information om fynden av främmande föremål via de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna och handeln och livsmedelsindustrin i avsikt att utreda om det finns något samband mellan de olika klagomålen från konsumenterna. Utgående från dessa utredningar besluts om fortsatta åtgärder krävs. Om detta informeras separat.

Mer information:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 020 77 24000, 0400 291 910
Överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236, 050 386 8436
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, tfn 020 77 24230, 050 386 8412
Enhetsdirektör Arja Kaiponen, tfn 020 77 24280, 050 386 8432


Teman: