God hälsa är en förutsättning för välmående fiskar

13.3.2013

<p>Fiskars hälsa påverkas av fisksjukdomar och förändringar i miljön. Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker och övervakar hälsan hos såväl vild som odlad fisk. Fisksjukdomar är sällan farliga för människors hälsa.</p>

Evira arrangerar tillsammans med Finlands Fiskodlarförbund de årliga Fiskhälso- och företagardagarna. I år arrangeras evenemanget i Jyväskylä 14.3–15.3.2013. Eviras experter lyfter i sina presentationer fram nya aktuella sjukdomar som försvårar fiskodling.

Evira deltar i hög grad
Eviras fiskforskning har fokus på analysering av laboratorieprov och forskning kring fisksjukdomar. Evira utövar tillsyn i anslutning till fiskhälsa och utfärdar anvisningar om livsmedelshygien för aktörerna inom branschen.

Aktuell information om smittsamma fisksjukdomar
Aktuella sjukdomshot är smittsam laxanemi (ISA) och alphavirus bland laxfiskar (SAV). Ingendera förekommer i Finland. Sjukdomen ISA kan spridas med vattnet, fisk, fiskrester eller mänsklig verksamhet till vida områdena. Sjukdomen ISA är enligt lagen om djursjukdomar en djursjukdom som ska bekämpas och hör till den s.k. gruppen sjukdomar med snabb spridning.

Det saknas medicinering för sjukdomen SAV, så det enda sättet att förhindra förluster orsakade av sjukdomen att förhindra att smittan sprids. På samma sätt är sjukdomar orsakade av SAV-virus djursjukdomar som ska bekämpas enligt lagen om djursjukdomar och hör till den s.k. gruppen för sjukdomar som ska övervakas.

Eviras sjukdomsöversikt över infektiös pankreasnekros (Infectious Pancreatic Necrosis IPN) klarlägger betydelsen av viruset, som konstaterades i insjöar förra året, för fiskodling. Dödligheten bland laxfiskyngel (exempelvis öring, röding, regnbågsforell och lax) varierar enligt IPN-virusstammen, fiskart, fiskens ålder och motståndskraft. Den virusstam som påträffas i insjöarna har inte konstaterats orsaka dödlighet i märkbar grad.

Under utbildningsdagarna behandlas även prevention av flavobakterier som orsakar sjukdomar hos odlad fisk, där vaccinering av fisk mot bakteriesmitta är ett av de bästa sätten att förebygga och rekommenderas varmt.

Även utfodring och foder påverkar fiskars hälsa
Utfodringens och fodrets inverkan på fiskars hälsa är mångfaldig, även om orsakssambandet mellan foder och problem som misstänks vara orsakade av foder ofta är svårt att bevisa i efterhand. Ett exempel på problem som möjligtvis orsakats av fiskfoder är förstoppning bland regnbågsforellyngel som konstaterades under det gångna året.

Tillsynsanvisningarna för fiskprodukter har förnyats
Under fiskhälsodagarna informeras även om Eviras nya anvisning för övervakning av fiskeprodukter, livsmedelshygien och produktsäkerhet. Anvisningen är riktad till tillsynsmyndigheterna, men även aktörer kan dra nytta av den. I anvisningen behandlas krav på fiskeprodukter inom primärproduktion, i tillverknings- och detaljförsäljningsskedet. De viktigaste kraven på fiskeodling gäller kvalitet som uppfattas med sinnena, förvarings- och transporttemperaturer, säkerheten hos vatten och is som används för nedkylning och packningsmärkningar.

Läs mer om fisksjukdomar

Kom ihåg att iaktta god kökshygien
God kökshygien ligger till grund för trygg matlagning. Fiskmåltider som tillagats av rå eller bristfälligt tillagad lake, gädda, abborre eller gös kan innebära en risk för binnikemaskinfektion. Genom att koka eller steka de fiskmåltider man tillreder kan man eliminera denna risk.

Läs om hur du kan iaktta god kökshygien

Mer information om Finlands Fiskodlarförbund och Fiskhälso- och företagardagarna

Mer information om fisksjukdomar:
Evira, specialforskare, avdelningschef Perttu Koski
 forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, tfn 040 569 4541

Teman: