God tillverkningssed för material och förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel träder i kraft 1.8.2008

18.7.2008

<div>Egenkontroll hos dem som tillverkar, importerar och marknadsför material och förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial) utgör grunden för hållbar produktion och import. Egenkontrollen omfattar företagarens systematiska åtgärder för att säkerställa att kraven på kontaktmaterialen följs. Egenkontrollen är baserad på att god produktionssed iakttas. </div>

Beträffande god tillverkningssed (GMP) för material och förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel har EU gett sin förordning nr 2023/2006. Enligt den måste de som tillverkar förnödenheter och material se till att de allmänna bestämmelserna för god tillverkningssed (ett kvalitetsledningssystem som omfattar kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och dokumentation) samt de detaljerade bestämmelserna i bilaga 1 (överföring av tryckfärg samt hantering och lagring av tryckta material) följs i verksamheten. God tillverkningssed förutsätter att företagarna har tillräcklig kännedom om lagstiftningen i sin egen bransch.

GMP-förordningen tillämpas från 1.8.2008 på alla led i tillverkningen, förädlingen och distributionen av material och förnödenheter med undantag av produktion av råvara. Företagare i branschen måste då ha i bruk ett kvalitetssystem som motsvarar förordningen. Kvalitetssystemet ska på begäran uppvisas för myndigheterna. De kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn har också tillsyn över verksamheten i kontaktmaterialbranschen.

Genom samarbete mellan representanter för de nordiska tillsynsmyndigheterna, industrin och handeln har anvisningar för egenkontroll och god tillverkningssed utarbetats. Anvisningarna finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Kontaktmaterial > God tillverkningssed, GMP

Ytterligare information:
överinspektör Pirkko Kostamo, tel. 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi

EG-förordning nr 2023/2006:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_384/l_38420061229sv00750078.pdf


Teman: