Godkännandet av växtskyddsmedel övergår från Evira till Tukes den 1 januari 2011

11.8.2010

<p>Uppgifterna inom produkttillsynen över kemikalier koncentreras från och med början av år 2011 till en enda myndighet dvs. nuvarande Säkerhetsteknikcentralen Tukes. Tukes svarar framöver för registreringen av växtskyddsmedel i stället för Livsmedelssäkerhetsverket Evira.</p>

Från Evira till Tukes överförs uppgifterna inom riskvärdering, godkännande och registrering av växtskyddsmedel och uppgifterna inom tillsynen över användning av och handel med växtskyddsmedel. Till Tukes överförs i samma sammanhang också uppgifter från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Finlands miljöcentral SYKE.

Målet med koncentreringen av produkttillsynen över kemikalier är att förbättra kemikaliesäkerheten och slagkraften i verksamheten och effektivera utnyttjandet av resurserna.

Säkerhetsteknikcentralens namn ändras i samband med reformen till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Uppgifterna inom produkttillsynen över kemikalier förläggs till Tukes arbetsplats i Helsingfors, som ligger i Ämbetshuset i Böle (Semaforbron 12).

Huvuddelen av Eviras personal som svarar för godkännandet av växtskyddsmedel, sammanlagt 13 personer, övergår i och med reformen till Tukes. Arbetsuppgifterna och befattningarna förblir trots reformen oförändrade. Personalen som lämnar Evira kan flytta till nya lokaler i Böle först våren 2011. Om ändrade kontaktuppgifter informeras noggrannare då vi närmar oss årsskiftet.

Arbetsuppgifter som blir kvar i Evira
Trots organisationsreformen stannar fastställandet av gränsvärden för rester av växtskyddsmedel och arbetsuppgifter som hänför sig till tvärvillkoren för jordbruksstöd ännu kvar i Evira. Evira utövar också tillsyn över rester av växtskyddsmedel i livsmedlen. För växtskyddsmedlens del kommer det intensiva myndighetssamarbetet med Evira att fortsätta också efter reformen.

Reformen intensifierar samarbetet
Kemikalietillsynen är allt mer krävande och förutsätter ett allt intimare administrativt samarbete av myndigheterna. Kemikalieförvaltningen måste betjäna kunderna allt bättre och effektivare. Koncentreringen för med sig ett intensivare samarbete, synergieffekter och en enhetlig tillsyn. Samarbetet med europeiska kemikaliemyndigheten ECHA förutsätter likaså att funktionerna inom kemikalieförvaltningen koncentreras.

Läs mer om växtskyddsmedel på Eviras webbsidor:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedel
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Bekämpningsmedelsrester

Mer information ger:
Överinspektör Liisa Hirvonen, Evira, tfn 020 77 25194

 

Teman: