Gödselfabrikatens kvalitet bättre än året innan

20.11.2012

<p>Enligt resultaten av tillsynen förbättrades kvaliteten på gödselfabrikaten år 2011 i jämförelse med åren innan. I tillsynen över produkter analyserades gödselfabrikatens kvalitet och innehåll med 2165 analyser av 375 prover. Utgående från proverna gavs något färre förbud och anmärkningar än år 2010.</p>

Anmärkningar gavs för 9,1 procent av analysresultaten då motsvarande andel år 2010 var 12,7 procent. Utöver enskilda analysresultat gav tillsynen utgående från proverna förbud, anmärkningar, förelägganden och uppmaningar som gällde hela det parti som ett prov representerade.

I produkttillsynen gavs användnings- eller marknadsföringsförbud för 20 partier. De vanligaste grunderna till förbud var att halten av en skadlig metall överskred det tillåtna gränsvärdet (i 8 fall) och att halten Escherichia coli överskred det tillåtna gränsvärdet (i 7 fall). Av de partier som förbjöds på grund av metallhalten var sex askor avsedda för bruk i gödselfabrikat. Av de partier som förbjöds på grund av E. coli var fem jordförbättringsmedel och två växtunderlag. På grund av salmonella gavs allt som allt sex förbud, av vilka tre byggde på salmonellafynd som gjorts i egenkontrollen.

Andra grunder till förbud var att anmälningsförfarandet i handeln på den inre marknaden försummats och att tillverkaren till produkten saknade det anläggningsgodkännande som lagstiftningen förutsätter.

En anmärkning om varudeklarationen gavs för 57 prover av gödselfabrikat år 2011. Oftast var orsaken att en uppgift som lagstiftningen kräver att skall ingå i varudeklarationen saknades eller att varudeklarationen saknades i sin helhet.

Resultaten av analyserna av tillsynsproverna år 2011 har rapporterats i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras publikation 9/2012 ”Gödselfabrikatkontrollens analysresultat 2011”. I publikationen ingår också en förteckning över gällande lagstiftning om gödselfabrikat och statistiska uppgifter om mängderna tillverkade och införda gödselfabrikat åren 2010 och 2011.

Publikationen på Eviras websida (på finska)

Mer information ger: 
Överinspektör Arja Vuorinen, tfn 040 841 9809 (organiska gödselmedel, jordförbättringsmedel och växtunderlag)
Överinspektör Titta Suoniitty, tfn 040 579 6147 (oorganiska gödselmedel och kalkningsämnen)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tfn 040 489 3338 (publikationen)

Teman: