Håll Finland fritt från rabies – Internationella rabiesdagen firas den 28 september 2010

24.9.2010

<p>Rabies eller vattuskräck är en dödlig virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och som överförs mellan däggdjur huvudsakligen via bett och från djur vidare till människan. Ute i världen förekommer rabies ännu allmänt. Över 55 000 människor beräknas årligen avlida till följd av rabies, främst i Afrika och Asien. Människan smittas vanligen med rabies efter att ha blivit biten av ett insjuknat djur, oftast en hund.</p>

Rabies förekommer fortsättningsvis endemiskt i flera östeuropeiska länder, där sjukdomsfall också i oroväckande grad blivit allt allmännare. Under den senaste tiden har sjukdomen också spritt sig även till nya europeiska länder som tidigare varit rabiesfria, såsom de nordöstra delarna av Italien.

I många europeiska länder har den systematiska bekämpningen ändå varit effektiv och den minskade förekomsten av rabies bland vilda djur har också minskat sjukdomsfallen bland husdjur. Vaccinering av husdjur och små rovdjur är den viktigaste metoden att förebygga rabies.

Finland har varit rabiesfritt allt sedan början av 1990-talet

I Finland har rabies systematiskt bekämpats i årtionden. I Finland har endemisk rabies senast konstaterats åren 1988–1989, då sjukdomen spred sig från områden utanför Finland i regel till rävar och mårdhundar i sydöstra Finland. Sjukdomen utrotades med hjälp av vaccinbeten till frilevande djur. Finland har varit ett rabiesfritt land allt sedan år 1991. Målet är att hålla Finland officiellt fritt från sjukdomen också framöver. Finlands rabiesfria status påverkas inte av rabiesfyndet bland fladdermöss i Finland år 2009 och inte heller av vissa tidigare påträffade enskilda fall bland införda djur.

Rabies bekämpas med vaccineringar och undersökning av misstänkta fall

Med hjälp av vaccineringar försöker man förhindra att rabies sprids till Finland med frilevande djur. Vårar och höstar sprider man i Finland ut 80 000 vaccinbeten avsedda för mårdhundar och rävar. Evira svarar för spridningen av betena. Ryssland har likaså i samarbete med Finland vaccinerat små rovdjur med vaccinbeten på sin sida om gränsen.

Evira undersöker kontinuerligt frilevande djur och andra djur som uppvisar suspekta symptom med tanke på eventuell förekomst av rabies. Om man påträffar en frilevande räv, mårdhund, varg eller ett annat rovdjur som beter sig konstigt skall man omedelbart informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om detta. Proverna av små rovdjur som jägarna sänder in är oumbärliga med tanke på uppföljningen av Finlands status som ett rabiesfritt land. Evira undersöker också avlidna fladdermöss och fladdermöss som beter sig konstigt med tanke på rabies.

Vaccinera dina keldjur

Hundar som används vid grythundsjakt skall vaccineras varje år, andra hundar som används vid jakt och tjänstehundar som myndigheterna använder minst vartannat år. Evira rekommenderar också att keldjur som hundar och katter också i Finland regelbundet vaccineras.

Följ bestämmelserna om införsel av keldjur

Hundar och katter som införts till Finland utan påkallade vaccineringar kan sprida rabies till Finland. Vid införsel av hundar, katter och illrar till Finland krävs allt enligt landet djuret kommer ifrån bland annat vaccinering mot rabies eller vaccinering mot rabies och undersökning av att nivån antikroppar är tillräckligt hög.

Risken för rabies är stor, om hunden eller katten införs till landet i strid mot bestämmelserna från ett sådant land, där rabies förekommer. Särskilt stor är risken, då djurets bakgrund är okänd, vilket är fallet i fråga om hittehundar eller herrelösa hundar och strykarkatter. Införsel av sådana djur till Finland kan i värsta fall också hota djurägarens eller dennas närmastes hälsa.

Vad borde den som reser veta om rabies?

Den som reser till ett område där rabies förekommer har skäl att kontakta en hälsocentral i hemkommunen, företagshälsovården eller en privat läkarstation för att få hälsorådgivning inför resan. På rabiesrisken inverkar utöver förekomst av sjukdomen också det, hur ofta och hur intimt resenären kommer i kontakt med djur i resedestinationen och medvetenheten hos yrkesfolket inom hälsovården i resedestinationen om sjukdomsläget i området och möjligheten till sådan behandling som rekommenderas på ort och ställe. I sådana områden, där rabies förekommer skall resenärer undvika kontakt med alla vilda djur och okända husdjur.

Till det register över smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller anmäldes åren 2000–05 sammanlagt 79 misstankar om rabiessmitta som lett till behandling efter djurbett eller efter att ett djur slickat skadade hudpartier eller slemhinnor. Påkallad behandling med vaccin inledd omedelbart efter exponeringen räddar alltid människan. Efter att symptom redan visat sig leder sjukdomen till döden inom några dagar.

Mer information ger:
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Evira
tfn 02077 24587, 050 351 0308
Överinspektör Virva Valle (införsel av djur), Enheten för djurhälsa och välfärd, Evira
tfn 02077 24309, 040 489 3359
Forskare Marja Isomursu, Forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, Evira
tfn 02077 24910, 040 512 1248

Telefonrådgivning om införsel och utförsel av djur: 020 690 991 (klo 9.00–11.00), e-post ehyt@evira.fi

Epidemiologveterinär Ruska Rimhanen-Finne, THL, Smittskyddsenheten, tfn 02061 08942, 040 480 2855, ruska.rimhanen-finne@thl.fi

Mer information på webben:
Internationella rabiesdagen
http://www.worldrabiesday.org/

Förekomsten av rabies och smittriskområden i hela världen (WHO)
http://www.who.int/rabies/rabies_maps/en/index.html

Rabies och symptom på rabies hos djur
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/rabies/

Rabies hos människan
http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/infektioner_som_sprids_via_djur/rabies/

Resenärens hälsoguide
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00049  (på finska)

Rabiessmitta påträffad hos människan i Finland, 2007
http://www.cdc.gov/eid/content/16/8/pdfs/1318.pdf

Rabiesepidemi på Bali (Smittskyddsläkarens kommentarer, THL)
http://www.ktl.fi/portal/14917  (på finska)

 

Teman: