Hållning av värphöns i oinredda burar är inte tillåtet efter årsskiftet

3.10.2011

<p>Hållning av värphöns i oinredda burar är från och med början av år 2012 förbjudet i hela EU-området. I Finland utövas under år 2012 tillsyn över hållningen av värphöns i burar och produktionssystemen för ägg också inom ett separat projekt. Tillsynen över införseln av ägg och äggprodukter från andra länder till den finska marknaden utövas av <em>Livsmedelssäkerhetsverket</em> Evira. Det är i första hand den som inför produkter, som svarar för att införseln följer bestämmelserna.</p>

Höns (fåglar av arten Gallus gallus) som hålls för produktion av ägg avsedda att konsumeras som livsmedel får efter den 1 januari 2012 inte längre hållas i oinredda burar. I lagstiftningen om skydd av höns har ingått en inemot 12 år lång övergångstid för oinredda burar. Den löper ut vid årsskiftet. Efter det får hönsägg produceras endast i inredda burar och i hönsstallar med frigående höns, dvs. envåningssystem eller flervåningssystem för frigående höns.

Vad förändras?

I oinredda burar har krävts minst 550 kvadratcentimeter golvyta per höna. I inredda burar är kravet på golvyta något större – för varje höna skall finnas minst 750 cm 2 golvyta, av vilket det skall finnas minst 600 cm 2 tillgänglig golvyta per höna som uppfyller vissa definitioner. I inredda burar skall hönorna också ha tillgång till ett rede och sittpinnar och strö, som de kan picka och sprätta i. Redan tidigare har krävts en viss mängd fodertråg och vattennipplar eller vattenkoppar och ett lämpligt slag av klonötare.

Tillsyn över att kraven följs utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner

Tillsyn över att gällande djurskyddslagstiftning följs utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner. Över värphöns liksom andra arter av produktionsdjur utövas tillsyn under årliga inspektioner som bygger på sampling och som åren 2000 - 2010 utförts i över 700 värphönsstallar. Tillsyn över att vissa djurskyddskrav uppfylls utövas också i samband med kontrollerna av tvärvillkoren för jordbruksstöden. På en gård kan också göras en djurskyddsinspektion alltid, om man har skäl att misstänka att djuren sköts eller behandlas i strid mot bestämmelserna.

Utöver den vanliga djurskyddstillsynen kommer tillsyn över hållningen av värphöns i burar och hönshållningssystemen från och med början av år 2012 att utövas inom ett projekt som är gemensamt för Evira och regionförvaltningsverken. I samband med inspektionerna utövas tillsyn över att man frångått värphönshållning i oinredda burar. En inspektion kan göras också i samband med något annat myndighetstillsynsbesök i värphönsstallet, såsom i samband med tillsynen över förekomsten av förbjudna ämnen eller salmonella.

Om missförhållanden uppdagas under inspektionen, uppmanar djurskyddsmyndigheten producenten rätta till djurförhållandena inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut görs en upprepad inspektion, under vilken man kontrollerar att uppmaningen följts. Vid behov kan uppmaningen effektiveras med ett av regionförvaltningsverket förelagt vite eller med hot om att missförhållandena rättas till på försummarens bekostnad. Försummelser i fråga om vissa krav som ställts på hållningen av värphöns kan också leda till att jordbruksstöden som gården får minskas.

Sättet på vilket ägget producerats framgår av stämpeln

Utöver märkningarna på förpackningen berättar också numret som stämplats på ägget på vilket sätt ägget producerats. Ägg som producerats av burhöns stämplas med siffran 3. Utöver produktionssättet stämplas ägget med landskoden (FI) och en producentkod som specificerar hönsstallet. I sin helhet ser numret till exempel ut på detta sätt 3FI12345. I packeriet kan äggen också stämplas med frivilliga märkningar.

Alla ägg som stämplas med siffran 3 för ägg av burhöns skall från och med den januari 2012 produceras i sådana burar, som uppfyller minimikraven som ställts på inredda burar.

Samma författningar gäller också införda ägg

Ägg som införs till Finland från andra länder skall likaså ha producerats i produktionssystem som följer bestämmelserna. Hållning av värphöns i oinredda burar är från och med årsskiftet förbjudet i hela EU-området.

Till Finland införs inte råa ägg från andra länder för att saluhållas till konsumenter, men det införs äggmassa och en del hela ägg för upphettning inom industrin. Eviras enhet för import- och ekokontroll utövar tillsyn över införseln av ägg och äggprodukter till den finska marknaden. Importören till produkterna svarar i första hand för att produktionssystemen för äggen och äggmassan som införs till Finland följer bestämmelserna.

Författningar:
Statsrådets förordning om skydd av höns 673/2010 och ändringen 376/2011
Djurskyddslagstiftningen i sin helhet:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/default.html  

Författningar om stämpling av ägg:
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007
Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 och ändringen (EG) nr 598/2008

Författningar som gäller införsel av ägg från EU-området till Finland:
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser 118/2006 med ändringar (på finska)
Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om särskilda salmonellagarantier för sändningar av ägg

Mer information ger:
Överinspektör Sanna Varjus (hönors välfärd), tfn 040 489 3355
Överinspektör Taina Mikkonen (hönors välfärd), tfn 040 830 8404
Överinspektör Taina Lehdonkivi (märkning av ägg), tfn 050 386 8417
Överinspektör Mikko Hautamäki (tillsynen över införsel av ägg från EU-området), tfn 040 827 9613

Teman: