Hälsogodkännande för fisk-, kräft- och musselodlingar

4.8.2008

<div>Odlare av vattenbruksdjur, dvs. fiskar, kräftor och musslor, skall ansöka om hälsogodkännande för sin verksamhet hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira senast 1.2.2009. På Åland ansöks om hälsogodkännande hos landskapsregeringen. Avsikten med hälsogodkännandet är att öka företagarnas ansvar då det gäller förebyggande av spridning av djursjukdomar. </div>

Godkännande krävs av nästan alla företagare som odlar fisk, kräftor eller musslor samt befruktade könsceller av dem, och som används som livsmedel, för försäljning eller annars för överlåtelse till vidareodling eller utplantering.

De fall där odlaren inte behöver ansöka om hälsogodkännande finns uppräknade på Eviras webbsidor: www.evira.fi/portal/se/ > Djur och hälsa > Djursjukdomar > Häsotillstånd för fisk-, kräft- och musselodlingar

För rensningsanläggning behövs hälsogodkännande om där rensas fiskar som kommer från ett område som har pålagts restriktioner på grund av en fisksjukdom som sprids med lätthet.  

Beskrivning av egenkontrollen i verksamheten är en central del av ansökan om godkännande. Där beskriver företaget hur det förebygger spridning av djursjukdomar i den dagliga verksamheten. För planering och beskrivning av egenkontrollen får man hjälp av projektet ”Turbin” som finansieras av Europeiska fiskerifonden.

Kravet på godkännande är baserat på lagstiftning som trädde i kraft 31.7.2008: Lag om ändring av lagen om djursjukdomar 408/2008 och JSM förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur 470/2008. Hälsogodkännande krävs av företagare i alla länder inom EU (direktiv 2006/88/EG). En länk till förteckningen över de finländska företag och anläggningar som har meddelats godkännande kommer att finnas hösten 2009 på Eviras webbsidor på ovan nämnda adress. I alla EU-länder görs en motsvarande förteckning. Företagen kan använda den information som kommer att finnas i förteckningen bland annat för att säkerställa förutsättningarna för handel.

Ytterligare information:

- Hälsogodkännande: Överinspektör Kuukka-Anttila, Enheten för djurens hälsa och välmående, Evira, tfn 020 77 24331 eller 040 3513318 (från 7.8.2008)

- Projektet ”Turbin”: Specialforskare Perttu Koski, Forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, Evira, tfn. 020 77 24903 eller 040 5694541


Teman: