Hälsopåståenden som används vid marknadsföring av livsmedel kan meddelas ännu fram till 16.10.2006

2.10.2006

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har under våren och sommaren 2006 kartlagt vilka hälsopåståenden som används på den finländska livsmedelsmarknaden och vilka vetenskapliga bevis de bygger på. </div>

Utredningsarbetet bygger på förordningen om närings- och hälsopåståenden som är under beredning i EU och som förväntas bli färdig i slutet av år 2006. Förslaget till förordning förutsätter att medlemsstaterna under året efter att förordningen trätt i kraft lämnar till kommissionen en förteckning över vissa allmänt godtagbara hälsopåståenden som genomsnittskonsumenten begriper.

Information om hälsopåståendena har samlats in på en blankett som funnits på Livsmedelssäkerhetsverkets webbsidor under tiden 15.3. – 4.8.2006. Fram till det utsatta datumet returnerades 575 blanketter. Om svaren som erhållits finns information på verkets webbsidor och där finns också en tabell, av vilken man kan se vilka typer av påståenden som meddelats på blanketterna och till vilka näringsämnen eller andra ämnen påståendena hänför sig. Om någon typ av påstående som hänför sig till en viss ingrediens saknas i tabellen, har aktörer möjlighet att under tiden 2. – 16.10.2006 fylla i blanketten som finns på webbsidorna. Blanketten kan fyllas i av alla som önskar det, bland annat på marknaden agerande företag i livsmedelsbranschen, råvaruleverantörer, sakkunniga, representanter för patientorganisationer, myndigheter etc. Det lönar sig för företag som använder sig av påståenden att svara på enkäten, eftersom man efter att förordningen trätt i kraft endast kan använda sig av sådana påståenden som godkänts i EU:s kommande register.

Mål för utredningen är de påståenden som beskrivs i artikel 13 i förslaget till förordning och som kan gälla:

a) ett näringsämnes eller annat ämnes betydelse för kroppens tillväxt, utveckling eller funktioner, eller
b) psykologiska och beteenderelaterade funktioner, eller   
c) bantning, viktkontroll, nedsatt hungerkänsla, ökad mättnadskänsla eller minskning av kostens energiinnehåll   

Andra påståenden som används vid marknadsföring av livsmedel såsom påståenden som hänför sig till en produkts näringsmässiga egenskaper (såsom fiberrik, bra kalciumkälla) eller minskad sjukdomsrisk omfattas inte av denna utredning. Påståenden som kan anses medicinska dvs. hänvisningar till att ett livsmedel eller en ingrediens i ett livsmedel kunde förebygga, behandla eller bota sjukdomar är inte heller framöver tillåtna vid marknadsföring av livsmedel. På verkets webbsidor har samlats exempel på sådana påståenden som Livsmedelssäkerhetsverket Evira anser vara medicinska.

Resultaten som erhållits med hjälp av blanketterna presenteras 11.12.2006 på ett seminarium för berörda parter. Med hjälp av seminariet vill man få fram en gemensam syn på det, vilka livsfunktionspåståenden som är allmänt godtagbara och begripliga för konsumenten och under vilka förutsättningar de får framföras. Över resultaten av utredningen publiceras en rapport i januari 2007.

Mer information om projektet finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor under: terveysväitekysely (på finska)

Mer information ger:

Hälsopåståendeenkäten:
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, tfn: 020 772 4283 eller 050 386 8430
Kaisa Vaihia, Evira, tfn: 020 772 4295 eller 050 434 2203 
E-post: förnamn.efternamnat-merkki.gifevira.fi

EU:s närings- och hälsopåståendeförordning: Anne Haikonen, HIM, tfn: 09 1606 3654
E-post: förnamn.efternamnat-merkki.gifktm.fi

Teman: