Halterna dioxin- ja PCB-föreningar låga i ren- och älgkött

12.5.2009

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar åren 2006 – 2008 ett projekt där man undersöker halterna dioxin och PCB i ren- och älgkött. Halterna i de undersökta proverna var låga. De högsta halterna konstaterads hos renkalvar. Enligt resultaten finns det inga skäl att begränsa ätandet av ren- och älgkött. </div>

Hos renkalvar var dioxin- och PCB-halterna högre än hos vuxna renar. I älgkött var halterna i genomsnitt lägre än i renkött och några skillnader i halterna mellan vuxna älgar och älgkalvar kunde inte konstateras. Enligt undersökningen finns det inga skäl att begränsa ätandet av ren- och älgkött.

Man undersökte 43 renköttsprover och 12 älgköttsprover tagna i norra, södra och mellersta Lappland. Proverna kom från såväl honor och hanar. I undersökningen undersöktes prover från såväl kalvar som vuxna djur. Proverna analyserades vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Resultaten av detta undersökningsprojekt bekräftar de observationer som tidigare gjorts om dioxin- och PCB-halterna hos renkalvar. De analyserade halterna var ändå lägre än väntat.

Europeiska Unionen har inte fastställt något gränsvärde för dioxinhalterna i ren- eller älgkött.

Mer information om undersökningen (på finska):
evira.fi>elintarvikkeet>elintarviketietoa>vierasaineet>poron- ja hirvenlihan dioksiini- ja PCB-pitoisuudet

Mer information ger:
Forskningsprofessor Anja Hallikainen, tel. 050 3868433, Evira
Överinspektör Ulla Karlström, tel. 040 4877798, Evira
Forskare Sauli Laaksonen, tel. 050 4691471, Evira
Kemist Päivi Ruokojärvi, tel. 020 6106349 och specialforskare Hannu Kiviranta, tfn 020 6106361 THL
Teman: