Halterna i de undersökta D-vitaminpreparaten godtagbara

20.12.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira lät undersöka två D-vitaminpreparat vilkas D-vitaminhalt ifrågasattes i Östra Finlands universitets upprepade undersökning. Enligt undersökningsresultaten som Evira fått innehöll också dessa produkter en godtagbar mängd D-vitamin i förhållande till den mängd som angetts i påskrifterna på förpackningen.</p>

D-vitaminhalten i de två undersökta produkterna, Force Vitamin D3 (Force Sports Nutrition) och Mega D3 (Manninen Nutraceuticals), motsvarade den angivna då man beaktade den tillåtna avvikelsen på 20 procent från den angivna halten och mätosäkerheten hos den anlitade analysmetoden.

På Eviras begäran tog livsmedelstillsynsmyndigheterna i de kommuner, som utövar tillsyn över företagen i fråga, officiella tillsynsprover (5 burkar/parti) av de partier av produkterna som fanns på marknaden. Proverna sändes förseglade till Evira, som levererade proverna vidare till ett ackrediterat livsmedelslaboratorium för analys av halterna D-vitamin.

I november 2012 utredde Evira D-vitaminpreparatens egenkontrolluppgifter och analysintyg. Egenkontrollen i de företag som var med i utredningen var huvudsakligen i ordning. Mål för kontrollerna var de D-vitaminpreparat, i vilka vitaminhalterna i FD Tarja Nurmis undersökning visade sig vara betydligt lägre än vad som angetts.

Evira anser att handläggningen av saken avslutats.

För att ett kosttillskott är säkert och motsvarar bestämmelserna svarar alltid företaget som är skyldigt att med sin egenkontroll säkerställa, vid behov med hjälp av analyser, att produktens sammansättning motsvarar uppgifterna som getts i påskrifterna på förpackningen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över hur företagens egenkontroll omsätts i praktiken.

Mer information om


Mer information ger:
Enheten för produktsäkerhet (tillsynen över kosttillskott), tfn 050 435 0141

Teman: