Handboken om närings- och hälsopåståenden redogör för grunderna för påståendena

27.9.2011

<p>Vid marknadsföring av livsmedel framförs påståenden ofta på ett sätt som inte motsvarar bestämmelserna om påståenden. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har nu publicerat en handbok om närings- och hälsopåståenden i syfte att underlätta och harmonisera tillämpandet av EU:s förordning om påståenden i Finland. Den nya handboken är avsedd för såväl tillsynsmyndigheter som företagare.</p>

I handboken om närings- och hälsopåståenden behandlas bland annat det, vilka påståenden som betraktas som näringspåståenden eller hälsopåståenden och på vilka villkor sådana påståenden kan framföras vid marknadsföring. Handboken ger också vägledning i fråga om egenkontrollen och tillsynen över påståenden och ger svar på ofta ställda frågor.

Som sådana påståenden, som omfattas av den s.k. förordningen om påståenden, betraktas alla i kommersiell kommunikation skriftligt eller muntligt framförda påståenden som gäller nyttiga egenskaper hos livsmedel och som används i påskrifter på förpackningar till, i presentation av eller i reklam för livsmedel avsedda för den slutliga konsumenten.

Evira arrangerar 13.12.2011 ett seminarium avsett för livsmedelsföretagare och tillsynsmyndigheter, under vilket frågor om närings- och hälsopåståenden, tidtabellerna och tillämpandet av förordningen om påståenden behandlas.

Näringspåståenden och hälsopåståenden som framförs i påskrifter på förpackningar till, i presentation av och i reklam för livsmedel regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Förordningen har tillämpats allt sedan 1.7.2007.

Handboken om närings- och hälsopåståenden: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=268

Mer information om närings- och hälsopåståenden finner du på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/paskrifter_pa_forpackningar/narings-_och_halsopastaenden/

Mer information ger: överinspektör Kaisa Kukkonen, tfn 020 77 24283, kaisa.kukkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: