Hantering av svin på slakterier

20.3.2009

<div>I Sverige har det under det senaste året framkommit att svin har hamnat levande i det heta vattnet i skållningskaren på vissa slakterier. De avslöjade allvarliga överträdelserna mot djurskyddsbestämmelserna i samband med svinslakt har väckt frågor om något motsvarande har hänt också i Finland.</div>

Vid slakt ska svinet alltid bedövas före avblodningen. Vid bedövningen får endast de metoder som tillåts i bestämmelserna användas. Sådana metoder är bl.a. bedövning med koldioxid eller elström. Då svinet är medvetslöst sticks det och avblodas, varvid det dör. Inga andra slaktåtgärder får vidtas på djuret förrän det har dött. Då svinet är dött förs det till skållning, där slaktkroppen behandlas med hett vatten så att djurets hår lätt lossnar.

Den personal som deltar i slakten ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att bedövningen och avblodningen ska ske på rätt sätt. En tjänsteveterinär övervakar slakten och att djurskyddsbestämmelserna följs på slakteriet. Om brott mot djurskyddsbestämmelserna har inträffat på ett slakteri, vidtar tjänsteveterinären åtgärder för att korrigera missförhållandena.

Evira känner till enstaka fall från tidigare år också i Finland, då personalen inte på lämpligt sätt har försäkrat sig om att djuret dött innan det skållats. Då har tjänsteveterinärerna omedelbart vidtagit de åtgärder som lagen kräver. I år har inga motsvarande fall framkommit. Enligt den information Evira har fått finns för närvarande en begäran om förundersökning av ett motsvarande fall som inträffade i fjol i Västra Finlands län.

I Finland finns de allmänna djurskyddsbestämmelserna om djurslakt i djurskyddslagen (247/1996) och -förordningen (396/1996). I Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid djurslakt (23/VLA/1997) ges dessutom ingående bestämmelser om tillåtna bedövningsmetoder, hur djuret avblodas samt bland annat hur slaktdjuren sköts och förvaras i slakteriet. På Europeiska gemenskapens område regleras djurslakt av Rådets direktiv om djurskydd vid slakt och avlivning (93/119/EG) som alla gemenskapens medlemsstater är skyldiga att följa.

Mera information om djurskyddsbestämmelserna finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/

Finland djurskyddslagstiftning:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html

Ytterligare information:
enhetsdirektör Jaana Mikkola, tel. 040 831 8425
sektionschef Taina Mikkonen, tel. 040 830 8404


Teman: