Hästarna rör på sig – gör sjukdomarna det också?

31.5.2012

<br /> <br />

Under de senaste åren har flera allvarliga hästsjukdomar spridit sig på ett hotfullt sätt i Europa och risken för att sjukdomarna ska nå Finland ökar. Hästar importeras till Finland även från sådana områden utanför Europa där uppgifterna om förekomsten av olika sjukdomar ofta är bristfälliga. Förutom importhästar bidrar även den aktiva internationella hästtävlingsverksamheten till att smittsamma sjukdomar kan sprida sig till Finland. För att trygga finländska hästars hälsa är det ännu viktigare än förr att importören ser till att djuret uppfyller importkraven.

I Finland har tills vidare inte konstaterats några sjukdomar som i vår lagstiftning är klassificerade som farliga för hästar eller som med lätthet sprider sig, även om risken för att de ska sprida sig till Finland har ökat på grund av den ökade hästtrafiken samt förändringar i sjukdomssituationen. Exempelvis equin infektiös anemi har konstaterats i bl.a. Italien, Frankrike och Tyskland. I Italien har man också konstaterat fall av West Nile virus och dourine (beskällarsjuka). Hästar förs in till Finland från samtliga dessa länder.

Dessutom innebär möjligheten till rabiessmitta en risk för inte bara hästar utan också människor. I Finland konstaterades rabies hos en importerad häst senast 2003. Även West Nile feber kan smitta människor.

Importören har ett stort ansvar
För att skydda människors och andra djurs hälsa har det ställts djursjukdomskrav på importen av hästar. För att uppfylla kraven förutsätts att importören skaffar information och sätter sig in i saken i god tid före den planerade importen. Importerade hästdjur ska åtföljas av hälsointyg och identitetshandling som utfärdats av en tjänsteveterinär i avreselandet. Importören är skyldig att granska alla importpartier omedelbart efter importen. Om det förekommer brister eller om ett djur misstänks sprida en smittsam sjukdom ska djuren omedelbart isoleras och kommunalveterinären ska genast underrättas om saken.

Om de krav som hänför sig till import av hästar inte har iakttagits, är det fråga om olaglig import. Evira har i år effektiviserat övervakningen av olaglig hästimport och anvisat tjänsteveterinärerna att vidta åtgärder om det finns olagligt importerade hästar inom deras område. En olagligt importerad häst ska genom tjänsteveterinärens beslut isoleras tills undersökningsresultaten avseende smittsamma sjukdomar är klara. Hästens ägare svarar för kostnaderna.

Om man misstänker olaglig import av djur, ska anmälan göras till kommunal- eller länsveterinären. Också för den som köper en häst lönar det sig att försäkra sig om att det inte är fråga om en häst som importerats olagligt till Finland.

Kontroll över smittsamma sjukdomar till stöd för hästhushållningen
Evira och huvudaktörerna inom hästhushållningen genomför under 2012–2013 i samarbete projektet Kontroll över smittsamma sjukdomar till stöd för hästhushållningen. I projektet, som stöds av jord- och skogsbruksministeriet, utreds förekomsten av smittsamma hästsjukdomar i Finland med tyngdpunkten på aktuella sjukdomsrisker i samband med import.

Mer om detta ämne:
Djur > Införsel och utförsel >  Införsel och utförsel på den inre marknaden

Mer information ger:
Överinspektör Jaana Vuolle, tfn 029 530 4217, 040 489 3322
Teman: