Hästinfluensavirus har typbestämts

19.12.2008

<div>Första prov från sjuka hästar med luftvägssymptom har undersökts i Evira den 4 december. Forskningsenheten för veterinärvirologi har påvisat hästinfluensavirus A2, H3N8 och fastställt att stammen är närbesläktad med en amerikans variant.</div>

Hästinfluensavirus finns av två typer, A1 och A2

Under de senaste åren har inga epidemier orsakade av typ A1 virus påträffats i världen. Däremot har hästinfluensaepidemier orsakade av virus A2 rapporterats bl.a. i Sverige, Danmark, Frankrike och Storbritannien. Virusstammarna i dessa utbrott har varit närbesläktade med en amerikansk variant av virus (Ohio). I Storbritannien vid ett sjukdomsfall år 2005 isolerades dessutom den s.k. europeiska virusvarianten.

I allmänhet har sjukdomsutbrott förekommit hos ovaccinerade eller bristfälligt vaccinerade hästar

I vissa fall har också hästar som vaccinerats enligt rekommendationerna insjuknat, men då har symptomen i allmänhet varit lindriga. Alla vacciner mot hästinfluensa på den finska marknaden innehåller antigener av A2-virus och vaccintillverkarna uppdaterar sina produkter då virusstammarna förändras.

Genom vaccinering av hästarna förhindras spridning av hästinfluensa

Det bästa skyddet får man genom att vaccinera hela hästpopulationen (t.ex. ett helt stall) så att tillräcklig flockimmunitet uppnås. Det skydd mot hästinfluensa som vacciner ger är dock kortvarigt. För att ett tillräckligt skydd ska upprätthållas borde hästarna vaccineras regelbundet med ett halvt till ett års intervaller, vid epidemier rent av var tredje månad. Det är också skäl att komma ihåg att även en vaccinerad häst kan sprida smitta, fastän den inte själv insjuknar.

Hästinfluensa smittar inte till människor.


Ytterligare information:
specialforskare Christine Ek-Kommonen, forskningsenheten för veterinärvirologi,
tel. 050 514 3926, christine.ek-kommonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
specialforskare Anita Huovilainen, forskningsenheten för veterinärvirologi (virusundersökningar), tel. 050 544 1981, anita.huovilainen at-merkki-kapea.gifevira.fi
veterinär Karoliina Alm-Packalén, forskningsenheten för veterinärvirologi (vaccinationer), tel. 040 486 0052, karoliina.alm-packalen at-merkki-kapea.gifevira.fi
Teman: