Häxkvast fytoplasma på äppelträd vanligare än man trott

22.5.2014

<p>I trädgårdsproduktionen hittades 115 och i potatisodlingar 23 förekomster av farliga växtskadegörare år 2013.Antalet upptäckter i trädgårdsproduktionen var en tredjedel fler än året innan, vilket beror på ett stort antal förekomster av insekten bomullsmjöllus.Den i Finland nya sjukdomen häxkvast fytoplasma på äppelträd upptäcktes speciellt på Åland.</p>

Häxkvast fytoplasma utreddes i sammanlagt 43 odlingar.Sjukdomen påträffades i alla de 13 odlingar på Åland som var med i utredningen och även på fastlandet på två äppelgårdar samt hos en producent av äppelträdsplantor.

”Häxkvast fytoplasma minskar äppelskörden och ger upphov till kvalitets- och smakfel på äpplena.Tidigare har man inte varit medveten om att skottens kvastliknande tillväxt är ett tecken på häxkvast fytoplasma, så sjukdomen kan ha förekommit i Finland i åratal.Sjukdomen sprids med smittade äppelträdsplantor och lokalt via äppelbladloppor”, konstaterar överinspektör Sirkka Malkki vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Nya förekomster av rödröta på jordgubbar hittades i 28 odlingar.Rödröta på jordgubbar förekommer så allmänt att det inte mera går att helt utrota den i Finland, utan i fortsättningen inriktar man sig på att hindra spridning av sjukdomen med jordgubbsplantor.

Bomullsmjöllusen utrotades i odlingarna  

Under vårsäsongen förekom ovanligt mycket bomullsmjöllus i Finland.I växthusproduktionen upptäcktes den i sammanlagt 81 odlingar år 2013, men alla förekomster utrotades.Bomullsmjöllusen spreds till blomodlingar speciellt med plantor av bägarranka och julstjärna.Den kan sprida växternas virussjukdomar som kan vara farliga för tomat och gurka. 

I grönsaksproduktionen hittades inga farliga växtskadegörare alls.

Bekämpningen av farliga växtskadegörare på potatis lyckades

Ljus ringröta på potatis hittades i fyra nya odlingar.Ingen mörk ringröta har hittats.Gul potatiscystnematod upptäcktes i sju nya odlingar, vilket är hälften mera än föregående år.På grund av förekomsterna av vit potatiscystnematod sommaren 2012 gjordes en omfattande kartläggning av potatiscystnematoder i Norra Österbotten under växtperioden 2013.Inga nya förekomster av vit potatiscystnematod hittades dock.

Nya förekomster av koloradoskalbagge upptäcktes i 14 potatisodlingar i sydöstra Finland.

Träemballage innebär en risk för tallvedsnematoder

I de finska skogarna och i finskt virke hittades inga farliga växtskadegörare.I en förpackningslastpall från Portugal hittades tallvedsnematoder.Träemballage som tillverkats i länder där tallvedsnematod förekommer är den viktigaste vägen för spridning av tallvedsnematod till de finska skogarna.Tallvedsnematoden klassificeras som skogarnas globalt värsta växtskadegörare.

En växtsjukdom eller växtskadegörare kan kallas farlig i lagstiftningen om skydd för växters sundhet, om den inte förekommer permanent i Finland, om bekämpningen av den är speciellt svår och den orsakar skador som är ekonomiskt mycket betydande.

Mera information om farliga växtskadegörare:  
Växtsjukdomar och skadedjur
Övervakningsrapport utarbetad av Eviras enhet för växthälsa 2013 (på finska)

Mer information:
överinspektör Sirkka Malkki, tfn040 542 1965 (trädgårdsproduktion på friland)
överinspektör Ulla Oksanen, tfn040 511 7274 (växthusproduktion)
överinspektör Atro Virtanen, tfn040 704 9607 (potatisproduktion)
överinspektör Sanna Välimäki, tfn050 384 9612 (trä och träemballage)

 

Teman: