Hög kvalitet på spannmålen från den första tröskningen

4.9.2007

<div>De genomsnittliga hektolitervikterna har varit höga i spannmålsskörden hösten 2007, om än lägre än under rekordhösten 2006. Av brödsäden har rågen och det vårvete som tröskats tidigt varit av god kvalitet. Vårvetets proteinhalt verkar vara högre än under de två föregående åren. Å andra sidan är proteinhalten i foderspannmålen låg. </div>

Utgående från de hittills analyserade proverna i uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet är höstens rågskörd av god kvalitet. Provernas genomsnittliga hektolitervikt har varit 77,4 kilo, vilket är på samma nivå som i fjol. Falltalet (179) är lägre än i fjol. För cirka 85 procent av de analyserade proverna har falltalet varit över 120. De analyserade proverna har varit höstråg.

Den genomsnittliga hektolitervikten i proverna av vårvete är 80,7 kilo och proteinhalten 13,6 %. Proteinhalten är betydligt högre än de två senaste åren. Även falltalet i de undersökta proverna har varit högt, 372. Proverna är dock tröskade vecka 33 och 34, så det är sannolikt att det genomsnittliga falltalet kommer att sjunka. Största delen av proverna är också från Egentliga Finland, där det har varit torrare än i övriga delar av landet. Två tredjedelar av de analyserade proverna fyller kvalitetskraven för brödvete (hektolitervikt ≥ 78kg, protein ≥ 12,5 % och falltal ≥ 180).

Höstvetets genomsnittliga proteinhalt (12,0 %) är på samma nivå som i fjol, medan hektolitervikten (81,7 kg) är betydligt högre än i fjol. Också för höstvete har de första provernas falltal varit högt, 345. En tredjedel av höstveteproverna fyller kvalitetskraven för brödvete.

Den genomsnittliga proteinhalten i maltkornsproverna är 12,0 %. Proteinhalten i prover avsedda för mältning är i genomsnitt 11,5 %. Jämfört med i fjol är proteinhalten betydligt lägre. I 42 procent av de analyserade proverna var proteinhalten under 11,5 procent och i 62 procent av proverna av korn avsett för mältning. Sorteringen av maltkorn (>2,5 mm) är i genomsnitt 90,8 % och i proverna avsedda för mältning 91,1 %, vilket är något lägre än under de två senaste åren, men dock betydligt högre än åren därförinnan. Maltkornets hektolitervikt är i genomsnitt 69,1 kilo.

Av foderspannmålen är kornets hektolitervikt i genomsnitt 64,6 kg och proteinhalten 11,6 %. Proteinhalten är något lägre än året innan och är den lägsta på hela 2000-talet. Hektolitervikten är å andra sidan den nästhögsta under denna period. Även havrens hektolitervikt (55,3 kg) är lägre än i fjol. Utgående från de första analyserade proverna är havrens proteinhalt (12,4 %) betydligt lägre än under de senaste åren.

Ytterligare information:
direktör Mirja Kartio tel. 020 77 25090
överinspektör Juha Kärkkäinen tel. 020 77 25098

Uppdaterad information om de genomsnittliga kvalitetsuppgifterna (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/viljasadon_laatu/viljasadon_laatu_2007/

Mera information i anslutning till ämnet:
Tike publicerade den andra förhandsuppskattningen av skörden 31.8.2007
på finska: http://www.mmmtike.fi/fi/index/tiedotteet/2007/070831_toinen_ennakkosatoarvio.html
på svenska: http://www.mmmtike.fi/sv/index/meddelanden/2007/070831_andra_skordeuppskattning.html
ProAgrias meddelande om växtsituationen 4.9.2007: www.proagria.fi  

Teman: