I EU-djurskyddsinspektionerna år 2009 utövades tillsyn över djurhållningsförhållandena för åtta olika slag av produktionsdjur

4.6.2010

<p>År 2009 utfördes en EU-djurskyddsinspektion på 561 produktionsgårdar. Under inspektionerna inspekterades djurhållningsförhållandena för drygt 360 000 djurindivider. Särskilt allvarliga försummelser, som ledde till brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välmående, uppdagades på två gårdar. Allt som allt inrapporterades förfaranden som stred mot djurskyddsbestämmelserna på cirka 19 procent av gårdarna. Det är något mindre än år 2008, då 22 procent av gårdarna inte till alla delar uppfyllde kraven på djurens välmående.</p>

Hos får och getter som för första gången inspekterades i samband med EU-djurskyddsinspektionerna uppdagades försummelser i var tredje inspektion, vilket var klart mer än hos de andra djurslagen. På två nötkreatursgårdar uppdagades grova försummelser i kalvarnas djurhållningsförhållanden och på dessa gårdar vidtogs brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välmående. I det stora hela skedde på kalvgårdarna ändå en vändning till det bättre, eftersom andelen försummelser minskade med hela nio procentenheter från nivån år 2008.

År 2009 bestämdes att 752 gårdar skulle inspekteras. Det utgör cirka 1,5 procent av alla kalvgårdar, 3 procent av svingårdarna, 7 procent av värphönsgårdarna, cirka 7 procent av ank- och gåsfarmerna, 2 procent av får- och getgårdarna och 5 procent av pälsfarmerna. Denna gång var exceptionellt många (12 procent) av gårdarna som inspekterades sådana gårdar, på vilka det vid inspektionstidpunkten inte fanns några djur. Det minskade antalet verkställda inspektioner jämfört med tidigare år.

EU:s medlemsstater utövar tillsyn över att minimikraven gällande skyddet av produktionsdjur följs genom att årligen inspektera en representativ mängd produktionsdjursgårdar. En del av gårdarna väljs som inspektionsobjekt genom slumpmässigt urval och en del utgående från vissa riskfaktorer som fastställts för olika djurslag. År 2009 utfördes inspektionerna av de kommunala veterinärerna på uppmaning av länsstyrelserna. Från och med år 2010 svarar de 15 nya länsveterinärer, som denna vår anställts av regionförvaltningsverken, för EU-djurskyddsinspektionerna.

Under inspektionerna utövas detaljerad tillsyn över att gården följt gällande djurskyddslagstiftning. Om försummelser konstateras under inspektionerna, uppmanas producenten rätta till försummelsen inom utsatt tid, varefter en ny inspektion utförs. Försummelserna kan gälla till exempel brister i bokföringen, brist på stimulerande material, brister i djurhållningsplatsens konstruktioner och ett för stort antal djur i förhållande till utrymmet. Vid behov vidtas brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välmående. Man ser till exempel till att djuren får foder och vatten och att en djurskötare tar hand om djuren eller att djuren tas om hand på någon annan plats. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ta hand om djuren, kan de avlivas eller sändas till slakt.

EU-djurskyddsinspektionerna inleddes år 1998 med tillsyn över kalv- och svingårdar. Sedan år 2000 har årligen utövats tillsyn också över pälsfarmer och värphönsgårdar med över 350 hönor. Åren 2008 - 2009 breddades tillsynen att gälla också ank- och gåsfarmer och får- och getgårdar. Utöver kalvarna är också vuxna nötdjur i år föremål för tillsyn och år 2011 också broilerkycklingar. Framöver utförs EU-djurskyddsinspektioner också för andra slag av produktionsdjur.

Mer information om resultaten av inspektionerna för olika djurslag (Evira)

Finlands djurskyddslagstiftning (JSM)

Mer information ger:
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 8308404
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355

 

Teman: