I EU-djurskyddsinspektionerna utövades tillsyn över drygt 700 000 djurindividers djurhållningsförhållanden år 2008

11.11.2009

<p>År 2008 utfördes en s.k. EU-djurskyddsinspektion på sammanlagt 655 produktionsgårdar. Sådana råd som avses i djurskyddslagen gavs 184 gånger dvs. i cirka 28 procent av inspektionerna. Några allvarliga försummelser, som skulle ha lett till sådana åtgärder som avses i djurskyddslagen, konstaterades inte. Sammanlagt inspekterades djurhållningsförhållandena för drygt 700 000 djurindivider. Allt som allt inrapporterades försummelser på 22 procent av gårdarna dvs. något mer än år 2007, då 19 procent av gårdarna inte till alla delar uppfyllde kraven på djurens välmående.</p>

Trots att andelen sammanräknade försummelser som uppdagades under inspektionerna något ökade, sjönk andelen försummelser för så gott som alla inspekterade enskilda djurarter jämfört med året innan. Undantaget är kalvarna, för vilka antalet försummelser ökade med 11 procentenheter från året 2007, vilket ledde till att den sammanlagda procenten uppdagade försummelser ökade.

Problemen som konstaterades är i hög grad de samma som under tidigare år också. För kalvarnas del har problemen som hänför sig till renhållningen av lokalerna, såsom liggunderlagets, fodrets och dricksvattnets renlighet ökat i oroväckande grad. Försummad bokföring var såsom tidigare år också en av de vanligaste försummelserna för alla inspekterade djurarter.

EU:s medlemsstater utövar tillsyn över att minimikraven på skyddet av produktionsdjur följs genom att årligen inspektera en representativ mängd produktionsgårdar. År 2008 bestämdes att cirka 1,5 procent av kalvgårdarna, 3 procent av svingårdarna, 10 procent av värphönsgårdarna och cirka 7 procent av ank- och gåsfarmerna och pälsdjursfarmerna skulle inspekteras. I dessa inspektioner utövas detaljerat tillsyn över att gården följt gällande djurskyddslagstiftning. Om försummelser konstateras under inspektionerna, uppmanas producenten rätta till försummelsen och vid behov vidtas nödvändiga brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurets välmående. De kommunala veterinärerna utför inspektionerna på länsstyrelsernas bestämmelse.

Kalv- och svingårdar har inspekterats allt sedan år 1998, hönsgårdar och pälsdjursfarmer allt sedan år 2000, ank- och gåsfarmer allt sedan år 2008 och får och getter från och med år 2009. Framöver utförs EU-djurskyddsinspektioner också för andra slag av produktionsdjur.

Mer information om resultaten av inspektionerna skilt för olika djurarter (Evira)

Finsk djurskyddslagstiftning (JSM)

Mer information ger:
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 8308404

 

Teman: