I Eviras stickprover påträffades inte mer hästkött

16.4.2013

<p>I de undersökningar som gjordes på uppdrag av Livsmedelssäkerhetsverket Evira påträffades inte längre några fler livsmedel som innehåller DNA från hästkött i strid med påskrifterna på förpackningen. I enlighet med Europeiska kommissionens rekommendationer levererade Evira i februari-mars 2013 sammanlagt 50 prover till undersökning för påvisande av en eventuell förekomst av hästkött.</p>

I enlighet med instruktioner från Evira tog de kommunala tillsynsmyndigheterna proverna i form av stickprover på olika håll i Finland, huvudsakligen i södra Finland. Nu har resultaten också av de senare 30 proverna kommit. DNA från hästkött konstaterades inte i ett endaste prov. Resultaten av de 20 prover som blev färdiga redan i mars visade att man i ett prov konstaterat en liten mängd, 1-5 procent, DNA från hästkött, fastän detta inte märkts ut i påskrifterna på förpackningen.

Europeiska kommissionen tog tidigare den linjen att man inte skall lämna varningar till det system för snabb varning (RASFF), som myndigheterna använder sig av om sådana produkter, som konstaterats innehålla mindre än en procent DNA från hästkött. Eftersom DNA-testerna är mycket känsliga kan man med dem påvisa också mycket små halter DNA från hästkött i livsmedlen, halter som kan härstamma enbart från att produkter tillverkats i två efter varandra följande tillverkningsprocesser. Evira har i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendationer ansett att DNA-halter under en procent inte förutsätter att produkterna återkallas.

Såväl livsmedel som innehåller hästkött som alla andra livsmedel också skall vara försedda med de märkningar och påskrifter som lagstiftningen förutsätter och som bland annat berättar om livsmedlets sammansättning och tillverkningsplats. Av ingrediensförteckningen skall bland annat framgå djurarten, om kött använts som tillverkningsämne i livsmedlet.

Livsmedlens produktsäkerhet bygger i första hand på det ansvar producenten bär. Tillverkaren till ett livsmedel svarar för att livsmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen och att informationen som getts i märkningarna och påskrifterna på förpackningen är riktig.

Enligt Europeiska kommissionens rekommendation (2013/99/EU) skulle medlemsländerna också undersöka hästköttet med tanke på rester av fenylbutazon. Av slaktade finska hästar togs fyra prover och i samband med den veterinära gränskontrollen togs tre prover av hästkött som införts från Kanada. I undersökningarna konstaterades inte rester av fenylbutazon i ett endaste prov. Fenylbutazon är ett antiinflammatoriskt smärtstillande läkemedel som inte används i Finland.

Mer information ger:
enhetschef Arja Kaiponen, enheten för produktsäkerhet, tfn 050 386 8432
specialforskare Minna Anthoni, forskningsenheten för kemi och toxikologi,
tfn 040 137 8954 (DNA-undersökningar)
överinspektör Kaija-Leena Saraste, enheten för livsmedelshygien,
tfn 050 3868 424 (fenylbutazonundersökningar)

Eviras pressmeddelande 22.3.2013: Kebabflarnen som innehåller hästkött återkallas från handeln

Teman: