I Finland används livsmedelstillsatser på det sätt som författningarna förutsätter

30.8.2013

<p>I Finland används tillsatser vid tillverkning av livsmedel i regel på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Livsmedelssäkerhetsverket Evira genomförde år 2012 ett riksomfattande tillsynsprojekt som gällde tillsatser.</p>

I tillsynsprojektet undersöktes hur företagens egenkontroll över användningen av tillsatser omsätts i praktiken. Enligt resultaten av projektet användes i livsmedlen som tillverkats i Finland huvudsakligen tillsatser som är tillåtna i dem och tillsatsernas mängder understeg gränsvärdena som fastställts i lagstiftningen.

Över 60 procent av de deltagande företagen erhöll vitsordet ”bra” eller ”små brister” för hur egenkontrollen över tillsatser omsattes i praktiken. I en tredjedel av företagen fanns det ändå något att korrigera i egenkontrollen över tillsatser. Mest brister förekom i egenkontrollplanens tillräcklighet, tillsatsblandningarnas renhetskrav och informationen som gällde förpackningspåskrifterna och också i uträkningen av bruksmängderna utgående från recepten. De kommunala myndigheterna gav uppmaningar att korrigera bristerna och övervakade att så skedde.

Tillsammans med kommunerna och regionförvaltningsverken genomförde Evira år 2012 ett riksomfattande tillsynsprojekt, i vilket man utvärderade hur egenkontrollen över användningen av tillsatser i livsmedelsföretagen omsätts i praktiken. Tillsatsinspektioner gjordes i 56 livsmedelsföretag på olika håll i Finland. Med togs såväl små, som medelstora och några av de allra största livsmedelsföretagen i Finland.

Syftet med tillsatstillsynsprojektet var att stärka de kommunala livsmedels- och hälsoinspektörernas kompetens i fråga om kraven på användningen av livsmedelstillsatser och tillsynen över tillsatser och att informera livsmedelsföretagen om kraven i lagstiftningen.


Mer information om projektet finner du på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lisaaineet/lisaaineiden+valvontahanke+-evo+2012-/

Mer information ger:
överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 040 489 3346

Presentationen av resultaten av livsmedelstillsynen utgör en del av miljö- och hälsoskyddets synlighetsdag Terve! Huvudevenemanget arrangeras i köpcentret Cello i Esbo fredagen den 30 augusti 2013 kl. 10–18. Genom evenemanget vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Livsmedelssäkerhetsverket Evira samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) uppmärksamgöra att vår dagliga livsmiljö ska vara hälsosam och säker. Målet är att göra människorna mer medvetna om miljöhälsovård samt framhäva det arbete som utförs i kommuner och företag för att främja att vår livsmiljö är hälsosam och säker.

Teman: