I Finland är de flesta bakterier som isolerats från djur känsliga för antibiotika

19.6.2007

<div>De flesta bakterier som isolerats från finländska djur är i internationell jämförelse känsliga för antibiotika. Det beror på den goda situationen beträffande djursjukdomar och kontrollerad användning av antibiotika vid medicinering av djur. Det här framgår av den färska femårsrapporten av uppföljningsprogrammet för antibiotikaresistens, FINRES-Vet.</div>

Salmonella påträffas sällan hos finländska produktionsdjur och de hönor som undersökts har i många år varit känsliga för antibiotika. Till och med hos kampylobakterier har obetydlig antibiotikaresistens konstaterats, om man jämför internationellt. Förekomsten av bakterien Staphylococcus aureus (MRSA), som diskuterats på sistone och som är resistent mot meticillin, har ända till år 2006 följts upp i samband med olika undersökningsprojekt och vid undersökning av bakterier som isolerats vid sjukdomar hos djur; år 2007 har dess förekomst också följts upp hos nötkreatur i FINRES-Vet-programmet. Information om MRSA-läget i Finland gavs 1.6.

Trots det goda sjukdomsläget orsakar resistenssituationen för vissa sjukdomsalstrande bakterier ändå bekymmer med tanke på de vårdalternativ som står till buds för djuren. E. Coli -bakterier, som isolerats från tarminflammationer hos svin, och S. intermedius-bakterier, som isolerats från hudinflammationer hos hundar, har redan i över tio års tid varit resistenta mot många olika antibiotika. För de sistnämnda bakterierna har till och med meticillinresistens noterats. Penicillinresistens är allmän hos stafylokocker som isolerats vid latent juverinflammation. Det kan alltså vara svårt att behandla infektioner orsakade av de här bakterierna. Resistensen hos de sjukdomsalstrande bakterier som i sjukdomsfall isolerats från djur kan dock förefalla värre än den i verkligheten är, eftersom bakterierna ofta har isolerats från allvarliga eller upprepade infektioner.

Användningen av djurmediciner är i en internationell jämförelse sparsam i Finland

Tack vare det goda läget i fråga om djursjukdomar i Finland är användningen av antibiotika vid medicinering av djur obetydlig i en internationell jämförelse. Mängden antibiotika som används för djur minskade i mitten av 1990-talet ända fram till år 2000. Sedan dess har förbrukningen varit ganska oförändrad. Behovet av antibiotika har minskat genom regelbunden hälsovård för djur och systematisk utrotning av smittsamma sjukdomar, i synnerhet i svinhus. Antibiotika används i mån av möjlighet planmässigt med beaktande av resistensriskerna.

Resistensuppföljningsprogrammet, FINRES-Vet, startade år 2002, men uppföljning har skett i tiotals år. I programmet FINRES-Vet undersöks årligen antibiotikaresistensen hos bakterier som hör till olika arter. Av de bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur finns salmonella- och kampylobakterier med i programmet. Förutom den resistensuppföljning hos bakterier som Evira har utfört omfattar programmet också uppföljning av användningen av antibiotika och tillsatser i foder. I redigeringen av rapporten deltar också Läkemedelsverket, som ger uppgifter om förbrukningen av antibiotika.

Det är viktigt att kontinuerligt följa med resistensen hos bakterier som isolerats från djur, också med tanke på vården av inflammationssjukdomar hos människor. Genom uppföljningen kan man snabbt upptäcka ökad resistens och uppkomst av resistenta stammar samt omedelbart vidta behövliga åtgärder. Med den information som framkommer i uppföljningen kan man förhindra spridning av bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika, uppdatera rekommendationerna för användning av antibiotika och bedöma rekommendationernas effekt.

FINRES-Vet 2001–2005. Mikrobläkemedelsresistens hos bakterier som isolerats från djur och användningen av mikrobläkemedel för behandling av djur: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_493.pdf

Ytterligare information:

Professor Vesa Myllys, Evira, tel. 020 77 24470, vesa.myllysat-merkki.gifevira.fi
Professor Tuula Honkanen-Buzalski, Evira, tel. 020 77 24400, tuula.honkanen-buzalskiat-merkki.gifevira.fi
VML Katariina Kivilahti-Mäntylä, Läkemedelsverket, tel. (09) 4733 4285, katariina.kivilahti-mantylaat-merkki.gifnam.fi

Meddelande 1.6.2006: MRSA-situationen bland djur och människor följs upp: http://www.evira.fi/portal/se/djursjukdoms-_och_livsmedelsforskning/aktuellt/?id=546

Teman: