I Finland är får- och getproduktionen småskalig och sjukdomsläget gott

29.5.2013

<p>Den finländska får- och getproduktionen är småskalig och därför minskar redan det i sig möjligheterna för smittsamma djursjukdomar att sprida sig. Risken att sjukdomar kommer in i landet minskas av att mängden införda levande djur och könsceller är så liten.</p>

Det finns cirka 3000 djurhållare som har får, getter eller bäggedera. Största delen av producenterna har ändå endast få djur. Får och getbesättningarna är relativt få och därför är det osannolikt att djursjukdomar sprider sig till besättningarnas närområden.

Smittkyddet mot sjukdomar kunde vara bättre
Smittkyddet mot sjukdomar på får- och getgårdarna är sämre än på till exempel svin- och nötgårdarna. Läget kunde vara bättre om man införde begränsningar i djur- och persontrafiken och mer allmänt började använda skyddsklädsel som tillhandahålls på gården.

Djurförflyttningarna och de indirekta kontakterna gårdarna emellan är också klart färre än inom svin- och nötproduktionen, så också kontakterna till annan djurproduktion. Det minskar å sin sida riskerna att sjukdomar sprider sig gårdarna emellan.

Fårproduktionen håller på att öka i Finland
”Potentialen att sjukdomar sprider sig inom får- och getproduktionen är liten även framöver. Det goda läget i Finland kan ändå försämras, om djursjukdomsläget i vårt lands närområden förändras eller om införseln av djur betydligt ökar”, konstaterar specialforskare Tapani Lyytikäinen.

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering har publicerat en rapport, där man beskriver den finländska får- och getproduktionen ur epidemiologisk synvinkel.

I rapporten granskas hur smittsamma djursjukdomar kan komma in i får- och getproduktionen och vilken roll får- och getproduktionen kunde spela som sjukdomsspridare inom den finländska djurhållningen.

I rapporten har mul- och klövsjukan och blåtungan använts som sjukdomsexempel. Ingendera sjukdomen förekommer i Finland.

Uppgifterna i rapporten bygger huvudsakligen på uppgifterna i får- och getregistret år 2009 och på en år 2011 gjord enkät bland producenterna.

Bekanta dig med rapporten Får- och getproduktionen ur epidemiologisk synvinkel.  (på finska)
Beskrivningen är på svenska.

Mer information om undersökningen:
specialforskare, sektionschef Tapani Lyytikäinen, forskningsenheten för riskvärdering
tapani.lyytikainen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi, tfn 0400 614 380
specialforskare Leena Sahlström, forskningsenheten för riskvärdering
leena.sahlstrom at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi, tfn 040 489 3375

Teman: